Intervenció en el Ple del Parlament. Debat del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000

Publicada a: DSPC-P, 17, pàg 9   DSPC-P, 12, pàg 64