Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre el compliment dels compromisos contrets en el debat d’investidura

La presidenta
La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable… –si us plau, silenci– …la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, senyora presidenta. Senyor president de la Generalitat, pel que sembla en els actes que vostè va a fer a diferents municipis de Catalunya com a president de Convergència Democràtica presentant candidats per a les eleccions municipals del 22 de mai, vostè promet, compromet, anuncia i esperona coses que ha negat prèviament ,o vostè o representants del seu Govern, als alcaldes i alcaldesses d’aquests municipis. Vostè creu, president, que fer això manté el compromís que va prendre en el debat d’investidura que vostè mateix ha esmentat avui aquí de ser i voler ser, com acaba de dir també ara, el president de tots els catalans?

La presidenta
Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat
Senyor Nadal, m’agradaria que em posés algun exemple, perquè suposo que això dit així en genèric no té massa consistència, quan em posi algun exemple jo li podré respondre. Si el que em diu és que jo no puc anar a presentar candidats com a president de Convergència i Unió, els vespres o els caps de setmana, aleshores li diré que s’ho facin mirar perquè, si no recordo malament, els presidents de la Generalitat del Partit Socialista han fet exactament el mateix.

La presidenta
Per repreguntar té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras
Miri, senyor president, jo no oli discuteixo ni el resultat electoral, com és evident, ni el que pot fer o no pot fer a diferents nivells, ara, vostè amb molta freqüència quan convé barreja la dimensió personal, la partidària i la institucional, i quan convé la separa, i diu: «Avui parlo a títol personal, i aquest és un dret que m’empara ara i sempre, sóc el president de Convergència Democràtica i actuo en nom de Convergència Democràtica i és un dret que m’empara, i sóc el president de la Generalitat de Catalunya, i aquest és un dret que m’empara.»
Però, senyor president, miri, per fer bons els seus compromisos en el debat d’investidura, els retalls que estan anunciant i aplicant en matèria de salut i educació també incompleixen el debat d’investidura i, per tant, la barreja d’aquesta doble dimensió, o triple, és un incompliment, una falta de respecte a la ciutadania de Catalunya i l’obligaria a vostè a prendre consciència d’un consell que li volem donar. Faci cas dels seus assessors, pari-ho tot, presenti el pressupost, demani ajuda, aturi les retallades, miri els ulls dels ciutadans de Catalunya, asseguri els serveis públics de salut i educació i torni a començar.

La presidenta
Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat
Ja em temia que no hi havia exemple. Home, però, escolti’m, ara me’l donarà i no ha estat capaç de comentar-lo en el temps que tenia? És a dir, ho ha de donar d’amagatotis això? Tenia vostè… (Remor de veus.)

La presidenta
Si us plau –si us plau… President… Silenci, si us plau, senyores diputades, senyors diputats…

El president de la Generalitat
…tenia vostè una oportunitat d’or per comentar l’exemple i resulta que probablement no hi és. Dit això, miri, hi ha una cosa que jo no sé si vostès en són conscients o no, jo crec que sí que en són conscients –jo crec que sí que en són conscients–, el que passa és que ara fan veure que no en són conscients, i això se’n diu irresponsabilitat, però, vaja, vostès són absolutament lliures d’actuar amb tota la irresponsabilitat que vulgui. De vostès em sorprèn, d’altres no tant, perquè vostès són un partit que té mentalitat de govern –els poden anar millor les coses o pitjor, però són un partit que té mentalitat de govern, de fet, estan governant a moltes ciutats, a la mateixa ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya, i no cal dir al conjunt de l’Estat espanyol–, i, és clar, el que em sorprèn és que vostès ara critiquin alguns ajustaments que aquest Govern ha de fer, vulgui o no vulgui, ajustaments se n’han de fer, i que vostès a més a més de no entendre-ho, doncs, a més a més ho critiquin obertament.
Perquè, fixi’s una cosa, es va inventar aquest Govern 7.500 milions d’euros de dèficit? Li sona això de l’any passat, quan el seu compromís era no passar de 4.800? Li sona que en els pressupostos de l’Estat ens hagin «birlat» 1.450 milions d’euros amb el seu vot a favor? Li sona d’alguna cosa això? Ah, no? Vostès no van votar els pressupostos de l’Estat? Els pagaran l’any 2013. És a dir que a vostès els és igual que el paguin el 2013…

La presidenta
President, un moment, si us plau. President –president–, disculpi. Tenim un Ple molt llarg, tot el dia d’avui, més tot el dia de demà, els demano una mica de calma i de silenci i que cada u pugui debatre el seu torn. Moltes gràcies.

El president de la Generalitat
Si es manté la línia que s’estava seguint això va al col·lapse com Grècia, els ho dic així. Prenguin-ne consciència. Volen l’exemple de Grècia? Saben què significa? Col·lapse del servei públic, col·lapse de l’estat del benestar i col·lapse de les classes més modestes. Nosaltres no portarem aquest país al col·lapse, a diferència del que vostès pretenien.

Si voleu veure el video cliqueu aquí.