“A L’HORA GREU QUE VIU CATALUNYA TOTHOM HA DE FER UN PAS PER INTENTAR UN GRAN ACORD QUE PERMETI A AQUEST PAÍS SORTIR DE LA SITUACIÓ EN LA QUAL ESTÀ”

25/07/2012|

Intervenció en el Ple monogràfic sobre el  pacte fiscal

La presidenta

S’obre torn de rèplica als grups parlamentaris i, en primer lloc, té la paraula en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, molt honorable presidenta, molt honorable president de la Generalitat, senyores diputades i senyors diputats. Fa uns mesos, quan va començar aquest procés, dins i fora d’aquest Parlament molts no ens veien en l’acord. I fa uns mesos, dins i fora d’aquest Parlament, molts no ens volien en l’acord. I som a l’acord, president, hi som més que molts no veien o volien. No hi som del tot, d’acord. I no hi som del tot, sap per què? I faig referència a la seva última apel·lació ara fa un minut. Per un excés de tacticisme. Uns i altres, no els col·loco enlloc, per un excés de tacticisme. Perquè tots, uns i altres, hem sigut presoners de les paraules i perquè en tot aquest procés, mentre nosaltres ens anàvem acostant a l’acord, uns altres anaven fent la fugida endavant. I, si mentre uns s’acosten, els altres no s’acosten també i busquen un camí que és diametralment oposat, les possibilitats d’acord d’adhesió a un acord, en el qual pot acabar semblant que no t’hi volen, són molt difícils. Però nosaltres hi som, hi som amb plenitud, hi volem ésser i no hi som només amb algun matís. Però anem a allò essencial: sí, al pacte fiscal, sí, amb totes les lletres, senyor president. Sí, president, a la idea d’un canvi de model, que votarem, després li llegiré. […]

VOL DIR QUE NO HA ARRIBAT EL MOMENT DE VERITAT DE CANVIAR DE POLÍTICA?

18/07/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre el motiu per no votar afirmativament les tres propostes d’interposició de recurs d’inconstitucionalitat i sobre l’oportunitat de canviar de polítiques per a arribar a un pacte de país

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, per què no voten avui el seu grup els tres recursos d’inconstitucionalitat que es debatran aquesta tarda en la cambra? –tots tres–, en la línia del que va dir ahir el portaveu del Govern? Perquè la veritat és que vostè ha abocat Grècia diverses vegades aquí. El risc de Grècia. I després de mesos de retallades i patiments de la gent, estem més a prop de Grècia que mai. Espanya intervinguda i Catalunya quasi. Vol dir que no ha arribat l’hora de rectificar polítiques?, de canviar l’orientació? Ahir un mitjà de comunicació titulava: «Mas diu prou.» Prou a què? A la docilitat?, a la submissió? Només a la lleialtat en els termes que vostè expressava ara?, o també a l’atenció a les persones i a atendre i entendre la sensibilitat dels que ho passen malament? Vol dir que no ha arribat el moment de veritat de canviar de política? […]

“SENYOR PRESIDENT, SOCIALITZAR LES RETALLADES ÉS PERPETUAR LES INJUSTÍCIES”

04/07/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre la doble imposició en les receptes farmacèutiques i sobre l’entrada al Parlament dels baròmetres del Centre d’Estudis d’Opinió

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal del Grup parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, avui debatrem en aquest Ple noves retallades, retallades al pressupost de la Generalitat de Catalunya, i retallades a les butxaques dels catalans i les catalanes. Digui’m com ho pensa fer per impedir que els ciutadans de Catalunya pateixin una doble imposició. […]

“PRESIDENT, SEMPRE QUE ES QUEIXA D’UN PROBLEMA D’INGRESSOS, PAGUEN JUSTOS PER PECADORS. N’AFAVOREIX UNS, PÈRÒ PERJUDICA LA MAJORIA”

14/06/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre les retallades en les escoles bressol

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, fa una setmana vostè aquí ens deia en la sessió de control que el seu Govern no traspassaria mai línies vermelles que signifiquessin un empitjorament de la cohesió social en el nostre país. No van passar ni tres dies que el seu Govern anunciava retallades en les aportacions a les escoles bressol de Catalunya. I això s’ha convertit en un nou impost a les famílies que tenen fills entre zero i tres anys. No creu que aquesta mesura traspassa línies vermelles? […]

“LI PROPOSO I DEMANO UN TRIPLE COMPROMÍS: AMB LA COHESIÓ SOCIAL, AMB LA CREDIBILITAT I AMB LA CONFIANÇA”

06/06/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre la cohesió social, la reactivació econòmica, la restitució de la confiança i la credibilitat

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, ahir un escriptor deia que una societat no pot viure només de diners. Li proposo un triple compromís i li demano aquest compromís: un compromís amb la credibilitat, un compromís només amb la confiança i un compromís amb la cohesió social.

Cohesió social: rectifiqui el sentit de les retallades. Confiança: restauri la confiança en el sistema financer català i faci política de reactivació econòmica. I, credibilitat: ja sé que és només un informe policial, però dissipi tots els dubtes i comparegui per dir que no hi ha res que sigui il·legal pel que fa al finançament del partit que vostè presideix. Hi insisteixo, són els tribunals qui jutgen, però la confiança i la credibilitat es juguen també en aquest Parlament. I parlo d’altres coses, no només d’aquesta darrera. […]

“QUAN PENSA ATURAR AQUESTA ESPIRAL INJUSTA DE RETALLADES QUE FA MAL ALS MÉS VULNERABLES?”

23/05/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les retallades

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. President, agafem-nos a tall d’exemple als discapacitats i al seu dret al treball, als pares i mares que tenen la necessitat de portar els seus fills a l’escola bressol per raons de caràcter familiar, laboral, pedagògic, o als joves que volen cursar un cicle formatiu i ara es veuen obligats a pagar. Quan pensa aturar aquesta espiral injusta i imparable de retallades que cau sempre del mateix costat i que fa mal als sectors més vulnerables de la societat catalana, a les classes mitges i sobretot a les classes treballadores? […]

“PENSA FER COMPLIR ELS ARTICLES DE L’ESTATUT QUE GARANTEIXEN LA GRATUÏTAT I UNIVERSALITAT DE LA SANITAT?”

09/05/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre el compliment dels articles de l’Estatut relatius a la garantia de l’accés lliure i gratuït als serveis sanitaris públics

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Molt honorable presidenta, molt honorable president. Pensa complir i fer complir els articles 23, 37 i 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que garanteixen als ciutadans de Catalunya el lliure i gratuït accés i el dret a aquests serveis sanitaris públics amb gratuïtat i universalitat? […]

“PRESIDENT, HA RECONÈIXER QUE EL QUE HA OBTINGUT FINS ARA ÉS TAN IRRISORI QUE CAL UN CANVI D’ORIENTACIÓ POLÍTICA”

25/04/2012|

Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre el canvi en la política d’estratègies i aliances del Govern davant la greu crisi política i econòmica

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, molt honorable presidenta. Senyor president, inculpats des de l’Estat, com acabem de veure, «reretallats» des de dalt en la sanitat i l’educació, intervinguts de fet amb la Llei d’estabilitat pressupostària, disminuïts competencialment, no creu, president, que ha arribat l’hora d’una rectificació política estratègica i d’aliances a Catalunya per afrontar aquesta situació de greu crisi econòmica i política que viu el nostre país? […]

“PRESIDENT NO S’ENTRETINGUI EN ELS ARBRES, ANEM DIRECTAMENT AL BOSC I MIRI EL CONJUNT DE PROPOSTES REFORMISTES QUE LI PROPOSEM”

11/04/2012|

Intervenció en el Ple. Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics. Segona intervenció

La part assenyalada en cursiva estava prevista en el text inicial però l’intervinent la va ometre

Molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable, en absència, president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresidenta d’esquenes, senyores i senyors diputats. Si el pacte fiscal és el resum de tot, els manaments de la Llei de Déu que es resumeixen en dos s’han de complir tots deu, no només el pacte fiscal. I, per tant, s’ha de parlar de les persones, de la vida de les persones, de les famílies, de la gent, s’ha de mirar els ciutadans a la cara i se’ls ha de parlar del que els passa realment. Però reservarem la rèplica al president per quan hagi tornat.

Des que vam demanar aquest debat només han passat coses en la direcció que el fan necessari. Algú podia pensar que aquest debat s’originava en un context determinat i que ara es feia innecessari. Tot al contrari. Cada dia hi ha un motiu més per abordar-lo. […]

“L’ACORD D’AHIR QUE PROPOSA UNS CAMINS PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA ÉS JA UN PRIMER RESULTAT POSITIU QUE JUSTIFICA L’OPORTUNITAT D’AQUEST DEBAT”

11/04/2012|

Intervenció en el Ple. Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics. Primera intervenció de justificació de la petició del debat

Quan vam demanar aquest debat estàvem immersos en una pluja de retallades.

Estàvem convençuts que a cop de tisora i sense alternatives per a la reactivació no hi havia sortida.

Plantejàvem, doncs, un debat crític amb un model i una alternativa per a l’esperança, per a la confiança.

La data d’aquest debat s’ha anat allargant .

I ara els fets ens confirmen més en les nostres raons. […]