Títol: Compareixença davant la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya. Col·lecció “Discursos i conferències” núm. 2.

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per: Generalitat de Catalunya

Lloc i any: Barcelona, 2007

Sessió de la Comissió de Política Territorial de 7 de febrer de 2007