Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre la lleialtat institucional amb els ajuntaments i sobre la força política amb què assistirà a la reunió amb el president del Govern de l’Estat

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Senyor president, aquests darrers dies ha rebrotat amb molta força una expressió que a vostè li agrada i utilitza sovint, que és la de la lleialtat institucional. Amb quina lleialtat institucional pensa vostè enfocar la relació amb els ajuntaments de Catalunya per la construcció d’un clima de confiança, d’acord, de pacte, de voluntat compartida de sortida de la crisi i de garantia de la cohesió social?

I, pel que fa a la seva reunió a Madrid amb el senyor Rajoy, no sé si és una qüestió de lleialtat institucional, amb quina força política pensa vostè anar-se a reunir amb el senyor Rajoy l’1 de febrer quan el senyor Rajoy, en termes estrictament parlamentaris, no el necessita per a res?

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Pregunta oportuna, tot i que en són dues, però la primera especialment oportuna perquè avui mateix tinc una reunió precisament amb els responsables dels àmbits locals i municipals de Catalunya i parlarem de futures iniciatives legislatives que s’han de coordinar, concretament, amb aquesta representació institucional del món local. La nostra actitud és absolutament constructiva, absolutament positiva, volem arribar a acords amb ells, volem construir coses junts, és necessari que ho fem perquè els ajuntaments i els municipis són una part essencial de l’arquitectura d’aquest país i, a més a més, són allò que en podríem dir el front office estan just davant de tots els problemes, vostè ho sap molt bé perquè va ser alcalde d’una ciutat com Girona durant moltíssims anys i, per tant, no li he d’explicar res en aquest sentit.

Dit això, sobre el tema del senyor Rajoy, que no té res a veure, suposo, amb la primera part de la pregunta, bé, dir-li que, efectivament, des d’un punt de vista aritmètic no se’ns necessita per a res, nosaltres aquí podríem tenir alguns pactes que tampoc necessitaríem per a res al Grup Socialista i, en canvi, la nostra actitud és que, malgrat això, amb el Grup Socialista hi volem tenir un diàleg constructiu per intentar arribar a acords de país.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Celebro, president, que avui tingui una reunió amb els responsables del món local i espero que en surti alguna cosa positiva. Sabem que les urgències del món local, que són les de la gent, aquest front office és la primera trinxera, la relació de l’Administració local amb els ciutadans són les urgències dels ciutadans, tenen problemes i diuen «què està fent el Govern per ajudar el meu ajuntament per sortir de la crisi». I els ajuntament estan dient «home, no ens paguen les escoles bressol, ens retallen les aportacions a les escoles bressol, ens retallen el menjador escolar, ens retallen el transport escolar, no ens paguen la Llei de barris, no convoquen la Llei de barris, ens retallen les prestacions del transport públic, no ens paguen la depuració d’aigües residuals i aigua potable, doncs, què estem fent?»

I el que jo li demano, senyor president, és justament això, de quina manera, i transcendint el que podríem dir-ne l’anunci d’un equip de treball que ha d’acabar formulant d’aquí a un any, un any i mig, un parell de lleis sobre el món local, la Llei de governs locals i la Llei d’hisendes locals, de quina manera pensa vostè enfocar de forma immediata el pagament d’allò que es deu als ajuntaments, la resposta en positiu d’aquelles qüestions que afecten el conjunt de la ciutadania i de quina manera pensa endegar polítiques acordades amb el món local que signifiquin donar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya aquelles prestacions a què tenen dret. Són drets que han adquirit amb el pas del temps pels quals havien lluitat, que ara finalment han aconseguit, i que dóna la impressió que ha arribat un Govern, en part amb l’excusa de la crisi, que diu: «Allò que havies aconseguit d’una forma tan dura amb el teu combat per les llibertats i pels drets socials, allò que et donaven amb una mà ara t’ho prenc amb una altra.» Faci aquesta reflexió i, naturalment, queda oberta la possibilitat de grans pactes de país, veurem, què donen de si les converses que tindrem d’aquí a uns dies.

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Efectivament, vostè té raó quan diu que la Generalitat deu diners, deu diners a gent diferent i també al món local, també a les administracions locals. Això és exactament així. No és el primer cop que això passa, ja passava també abans, però ara segurament passa amb més intensitat perquè estem en un procés d’ajustament dur, fins i tot molt dur, i per una altra cosa que a vegades no es té prou en compte, perquè aquests darrers mesos els mercats financers estaven tancats. Quan la Generalitat anava a algun lloc a demanar crèdit, no perquè fos la Generalitat sinó que simplement no n’hi havia, però no n’hi havia per la Generalitat i per molta altra gent, i quan estats independents o teòricament independents anaven a emetre obligacions les havien de pagar a uns preus altíssims. Des de fa ja molts anys no s’havia vist una situació així. No podem oblidar quines són les circumstàncies que ens envolten perquè sinó ens faríem trampes al solitari.

Aleshores, dit això, tot el que va passar ahir a Madrid té sentit en aquesta línia que vostè reclama, si es compleix, que és el que espero que passarà, que es complirà. Si a Madrid s’organitza un sistema que hi hagi una millor tresoreria pel conjunt de les administracions públiques de l’Estat, doncs, miri, podrem pagar millor als ajuntaments, podrem pagar millor als proveïdors, podrem pagar millor a les empreses, podrem pagar millor als centres concertats de tota mena, podrem pagar millor les nòmines de la funció pública, que això és el que volem.

 

Si voleu veure el vídeo cliqueu aquí.