Intervenció en el Ple del Parlament. Debat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002

Publicada a: DSPC-P, 70, pàg 67