Intervenció en el Ple del Parlament.  Debat general sobre el finançament autonòmic a proposta dels Grups parlamentaris Socialistes-Ciutadans pel Canvi, ERC i ICV

Publicada a:  05.09.01 DSPC-P, 60, pàg 26  DSPC-P, 60, pàg 44  i 06.09.01 DSPC-P, 61, pàg 11