Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre l’enfocament dels ajustos econòmics

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política, i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Mirem un instant els municipis de la Riba i Alcover, i fem un reconeixement públic al treball dels bombers que encara ara estan treballant en l’extinció de l’incendi.

Senyor president, fa molts pocs dies a Lleida, el professor Josep Oliver va explicar en la presentació de les memòries comarcals d’una entitat d’estalvi que l’economia de Catalunya està sortint de la recessió, però que encara li toca passar un període llarg, gairebé d’un any i mig o dos, d’ajustos continuats. Com pensa enfocar el Govern de Catalunya que vostè presideix aquests ajustos que encara ara li calen a l’economia del nostre país?

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, jo crec que ara, més que d’ajustos o d’ajustaments, hem de començar a parlar d’iniciatives. Per què? Perquè d’ajustaments ja en parlem molt. Són obligats. Tampoc hi podrem fer molt en aquest sentit perquè els haurem de fer, forma part de fer els deures, simplement, no? És la base per sortir d’aquesta situació. Ara, a partir d’aquí, en paral·lel, hem de parlar d’iniciatives.

Crec que avui, en aquest Parlament, en tenim una de ben evident, tractarem en un sol ple, i en el primer semestre d’aquesta legislatura, tres lleis importantíssimes, a les quals s’afegirà alguna altra que entrarem properament en el mateix Parlament, que van en la línia d’ajudar a agilitzar l’Administració, que és alguna cosa que podem fer en aquest moment per contribuir a rellançar econòmicament el país, en un moment, a més a més, en què no podem posar més diners sobre la taula, sinó que n’hem de posar una mica menys. Doncs a canvi de menys diners, el que hem de fer és treure papers de la burocràcia general que ofega una part de la iniciativa d’aquest país. És un exemple no tant d’ajustament sinó d’iniciativa.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Sí, senyor president. Tothom ha coincidit avui en aquesta sessió de control en les dificultats de la situació econòmica, en la necessitat de sortir de la crisi, en la necessitat de crear ocupació, en la necessitat –com deia vostè ara mateix– de prendre iniciatives, però jo li demano formalment que el Govern que vostè presideix deixi de sotmetre el nostre país a la política del globus sonda, o la política d’un permanent bany maria d’iniciatives contradictòries que desconcerten, desorienten i fan creure a la ciutadania que la forma de sortir de la crisi que planteja el seu govern no és una forma equitativa.

I parlo, per exemple, del tema de la rebaixa dels sous dels funcionaris, anunciada i desmentida. O parlo també de l’anunci del copagament en matèria sanitària desmentint-lo a vostè mateix, senyor president, que va negar aquesta possibilitat en el debat d’investidura. Tot això són temes massa seriosos, massa importants i de massa entitat pel que fa al futur del país com perquè un dia sí i un altre també càrrecs públics del Govern que vostè presideix vagin dient coses que després no tenen cap possibilitat de convertir-se en realitat perquè, o son desmentides directament pel propi Govern, o simplement la realitat se les emporta per endavant perquè no hi ha cap, cap element que les sustenti, i en aquest sentit crec que és important, senyor president, que d’una vegada la seva decisió de prendre iniciatives, de passar a l’acció, signifiqui de veritat fer polítiques, marcar prioritats, orientar processos que ajudin aquest país a sortir de la crisi i a fer-ho fent que paguin tots i no només uns quants.

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. M’afegeixo a la seva felicitació a l’actuació dels bombers, tant de bo fos l’última vegada que aquest estiu han de fer sortides d’aquestes característiques, no?

Sobre el tema que vostè deia. Home, fixi’s, hi ha coses que vostè diu que és que ja s’estan fent. Després, jo ja sé que en el debat diguem-ne mediàtic entre partits, etcètera, les coses diguem que s’enfilen, es fan soufflé, després aquest soufflé es desinfla, a això poc o molt ja estem acostumats, però traiem el soufflé i anem una mica al que queda, no? Coses que ha dit el conseller Mas-Colell ja s’estan fent –ja s’estan fent–, i això són directrius del Govern.

Aquest any s’ha abaixat el sou un 5 per cent a la Corporació de Mitjans Audiovisuals, a TV3 i a Catalunya Ràdio. I això no s’havia fet pas l’any passat, i s’ha fet ara. Però li diré un altre exemple, que en aquest cas no significa cap reducció de sou però significa treballar d’una manera diferent, que també ho estem fent. Què està passant a l’Ensenyament? Com es pensen vostès que atendrem quinze mil persones més a partir del setembre en el sistema educatiu? Doncs escolti’m, fent que els mestres, que a més a més hi estan ajudant i hi estan col·laborant i jo els agraeixo de tot cor perquè és una manera d’ajudar el país en aquests moments a sortir i a l’educació de les criatures, fent, fent que aquestes persones estiguin una hora més a l’aula, tant a la primària com a la secundària. Sí, s’estan fent, aquestes coses, senyor Nadal. Per tant, fixi’s que són coses que són complicades, que no tots els governs s’hi enfronten. Nosaltres no, les fem perquè sabem que és l’única manera i que en aquest moment…

Si voleu veure el video cliqueu aquí.