Catalonia News, juliol 2006

Catalunya és un país de llarga història, amb forta personalitat i amb una  clara vocació d’obertura i solidaritat amb la resta de pobles del món. La Catalunya d’avui s’afirma com una societat plural i oberta disposada a projectar el millor de si mateixa. El nostre país vol fer la seva pròpia aportació a la comunitat internacional, convençut que una participació responsable en la construcció d’un món compromès amb l’estabilitat, el creixement i la pau també ens farà créixer com a país.

El Govern de la Generalitat ha engegat diferents polítiques per tal de fer efectiva aquesta presència activa en un món altament globalitzat: les comunitats catalanes de l’exterior, la col·laboració amb organismes internacionals o la política de cooperació al desenvolupament són exemples de l’esforç governamental per fer que Catalunya participi en primera persona i de manera constructiva en la governança global, al costat d’iniciatives per donar a conèixer la cultura catalana al món o per a la internacionalització de l’economia catalana.

Les comunitats catalanes de l’exterior, autèntiques ambaixadores civils del país arreu del món, han experimentat un rellançament remarcable en els darrers temps i han rebut un suport decidit i creixent per part de la Generalitat. Cal treballar perquè en un futur ben proper puguin assumir fites més ambicioses i esdevinguin un autèntic pont entre Catalunya i el país d’acolliment, en ambdues direccions. Catalunya confia que, a més de la tasca que fan en aquests països, les comunitats de l’exterior s’impliquin en la vida civil catalana i ajudin a construir el país també des de fora.

Una altra dimensió de l’acció exterior catalana és la col·laboració amb organitzacions internacionals. Hem de celebrar la signatura d’un acord amb les Nacions Unides pel qual el Govern de Catalunya esdevé donant de tres Fons i dóna suport a la creació, a Barcelona, d’una oficina de la Campanya dels Objectius del Mil·lenni. S’obre així una via de col·laboració entre les Nacions Unides i els governs subestatals, ja que és la primera entitat política d’aquesta naturalesa que signa un acord tan important.

Finalment, cal remarcar el paper de la Cooperació Catalana també com a mostra de projecció exterior. La sensibilitat i l’esforç dels catalans per aconseguir un món més just i avançar en la cultura de la pau és una de les millors cartes de presentació del nostre país al món. El nou Pla director de cooperació al desenvolupament, en curs de redacció i amb un ampli procés participatiu, aprofundirà aquesta pràctica.

El Govern de Catalunya vol construir un pont entre passat, present i futur pel que fa a les comunitats de catalans a l’exterior. Un pont solidari i sensible que atengui totes les emocions i tots els sentiments d’un col·lectiu molt ampli que va haver de refer les seves vides fora de Catalunya i amb una dedicació principal a aquells que per les circumstàncies històriques no es van poder permetre o encara no s’han pogut permetre, per raons polítiques uns, per raons econòmiques uns altres, el retorn ni que només sigui per satisfer l’enyorança acumulada. També vol atendre tots els col·lectius de persones i famílies que han arrelat en d’altres països on s’hi han traslladat per raons de feina. I, finalment, vol atendre la nova presència de catalans al món més directament lligada a l’activitat econòmica i a la dimensió exportadora i internacional de l’economia catalana. Exili,emigració i projecció internacional de l’economia com a tres branques d’un superior interès del Govern a atendre els catalans que viuen i treballen fora de Catalunya, alhora que preservem la memòria dels que els precediren i el llegat que ens han transmès de caràcter cultural, social o fins i tot patrimonial en una riquíssima xarxa de casals catalans.

D’una banda, els compromisos del Govern de Catalunya amb els catalans arreu del món. De l’altra els compromisos del Govern de Catalunya i de Catalunya com a país i tot el seu teixit associatiu amb el món i amb els problemes del món. Una implicació directa en la lluita contra la pobresa i el sots-desenvolupament, un ferm compromís de solidaritat internacional, un treball constant per a superar les desigualtats socials i els desequilibris territorials que quotidianament ens interpel·len. És un compromís de fons, lluny de la parafernàlia i de l’exhibició, a peu d’obra, al costat dels problemes, amb les persones i les organitzacions, volent fer efectiu un principi de solidaritat activa i transformadora. Més en la línia d’aportar eines i mitjans que, en la línia d’aportar subvenciona atorgant un especial interès a la capacitat d’impulsar iniciatives amb capacitat d’adquirir una dinàmica pròpia nascuda en l’aprenentatge necessari o l’atenció preferent a les condicions de l’alimentació, la formació i la salut.

Aquesta és molt en síntesi l’orientació d’un treball compartit tot just a mig camí d’assolir la plenitud que tots voldríem per compromís moral i polític.