Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre l’assoliment d’acords amb les formacions polítiques davant la greu situació econòmica

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política, i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, s’ha acabat la Setmana Santa, però sembla ser que continuem el via crucis. I donada la situació que ens anuncien cada dia, o els mercats o algun govern, veig que la situació va de mal en pitjor, i crec que donades les circumstàncies i els atacs que està rebent el poble de Catalunya pel que fa als seus drets, pel que fa a les prestacions a l’estat del benestar i l’autogovern de Catalunya en matèria pressupostària competencial i d’estabilitat pressupostària, potser sí que ha arribat l’hora, senyor president, de fer un cop de cap, de prendre alguna decisió, de liderar políticament la situació que estem vivint i de… No li digui a la senyora Simó que ens convenci a nosaltres, amb tots els respectes i amb tota la meva amistat cap a ella, qui ha de, qui té la responsabilitat de prendre la iniciativa política és vostè, i la gravetat de la situació exigeix que ara, en tots els fronts i sense fer jocs de mans entre el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i les relacions entre governs i partits, ens posem tots plegats a treballar per canviar les coses.
La presidenta

Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, em quedo amb aquesta última part de la seva intervenció. Totalment d’acord –totalment d’acord. Vostès digui’ns en què creuen que s’han de produir aquests acords, nosaltres, si són raonables i possibles, estem absolutament en disposició de fer aquest treball conjunt. Només els demano una cosa: que no ens instal·lem en què en un moment en què l’economia va pitjor, que tot Europa decreix, que Espanya té una previsió dolenta per a aquest any –Catalunya en part també– que no ens instal·lem en allò d’ara és el moment de gastar molt, sense tenir els diners, anant a buscar deutes i crèdits que ningú ens donarà.

La presidenta

Per repreguntar té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Sí, senyor president. No, ara no és el moment de gastar més, ara és el moment de fer el que toca, i el que toca és prendre alguna iniciativa política, respondre a alguna de les agressions polítiques i econòmiques que està rebent Catalunya, reorientar les seves polítiques i, per exemple, tenir molt clar que davant de l’anunci del Govern d’Espanya que caldrà retallar deu mil milions d’euros en temes d’educació i de sanitat, si Catalunya va començar fent retallades en quiròfans, llits i serveis, i això ja està fet, que quedi clar que, com s’ha intentat amb les autopistes, per exemple, no resulti que els ciutadans i ciutadanes que viuen a Catalunya han de pagar no una sinó dues o tres vegades, i que això resulti que pot acabar passant amb consentiment del Govern de Catalunya, que s’ha embolicat en un joc estrany de negociacions aquí, allà i més enllà, embolica la troca i se situa fora del que hauria de ser l’àmbit de la negociació política aquí.

I respecte a això, no som nosaltres qui li hem de dir què és el que es pot acordar. Demà si vol en podem parlar, i nosaltres farem propostes, però la iniciativa per fer ofertes d’acord correspon al Govern, no pas a l’oposició.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, pensar-se que en la situació en què està el conjunt de l’Estat i també la Generalitat no caldrà fer res més és il·lusori, és absolutament il·lusori. Vostès estan d’acord amb què s’han de complir els dèficits a nivell europeu o no? Perquè si diuen «no», aleshores ja és una altra pel·lícula completament diferent, aleshores hem de sortir de l’euro i hem de fer altres coses. Si diuen «sí», aleshores no poden dir: «Sí, s’han de complir els dèficits, però com que ens fa mandra prendre les decisions per complir-los, mirarem cap a un altre costat», que és el que van fer mentre governaven. Sí, senyor Nadal, mentre governaven van fer això, van dir: «Sí, sí, els dèficits s’han de complir», però quan havien de prendre decisions miraven cap a un altre costat perquè prendre decisions, senyor Nadal, té un cost polític –té un cost polític, té un cost polític, és així– vostès no els varen assumir en el seu moment– no el varen assumir en el seu moment, no el varen assumir en el seu moment. No parlo del senyor Zapatero, sinó que parlo de quan vostès estaven en el Govern aquí. Els podrem posar exemples durant el ple que s’iniciarà a partir de demà, vostès veuran com hi ha molts exemples.

Ara, escolti’m, vostè em diu: «Identifiquem els àmbits on hi ha possibles acords.» Totalment d’acord amb vostès. Jo ja els dic un, per enèsima vegada. Encara no tenim la seva resposta, perquè escolti’m, si al final tenim un problema d’ajustaments a Catalunya, d’estat del benestar, de polítiques socials, de polítiques de creixement, és perquè tenim un problema estructural d’ingressos, i això és pacte fiscal. Que la riquesa que es produeix en aquest país es quedi més en aquest país, i aquest país és Catalunya, no la resta, i quan nosaltres diem això vostès fan discursos de solidaritat.

Ara crec intuir que amb alguna bona predisposició estan per avançar en aquest terreny. Jo els ho agraeixo –jo els ho agraeixo. I han d’identificar fins on podem avançar. I no només els agraeixo jo, que això és poc important, jo crec que si vostès fan el pas, si es decideixen a fer el pas de sumar-se al pacte fiscal, els ho agrairan el seu electorat i el conjunt del poble de Catalunya.

Si voleu veure el video cliqueu aquí.