Pròleg al Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelona, ATM, 2009

Presentem aquest Pla que inclou tots els compromisos en matèria de mobilitat del Govern de Catalunya i dels governs locals de la Regió Metropolitana. Aquest Pla és la resposta i el compliment de la Llei de mobiliat i l’aplicació en un àmbit concret de les Directrius nacionals de mobilitat. El punt de partida és molt evident: la mobilitat és un dret. Ningú no ha de veure’s tractat en termes de desigualtat per la discriminació en matèria d’oportunitats per a la mobilitat. Moure’s i moure’s bé és un dret elemental, bàsic. De casa a la feina, de casa al lleure. En la feina i en l’oci. Tot junt conforma un escenari definit per les oportunitats d’atendre aquest dret en el context d’una societat molt densament poblada i complexa.

 El grau de compromís que conté aquest document és d’un alt valor polític i representa orientar les prioritats dels governs en la direcció de fer possible una resposta intel·ligent i sostenible al repte dels milers i milers de moviments diaris que s’originen en la Regió.

 La diagnosi és molt clara i les solucions que s’apunten també. Vull fer esment dels principals elements de proposta del Pla en els seus objectius i en el conjunt de les mesures que proposa:

 1. Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat

Aquesta és l’orientació de la política urbanística del Govern i així es planteja en el Programa de planificació territorial. Evitar el creixement dispers, fomentar el creixement compacte, evitar el consum indiscriminat de sòl, proposar models de creixement en els plans territorials, on les polaritats es reforcin, corregir els dèficits originats en el model d’urbanització dispersa dels anys seixanta i setanta.

 2. Fomentar una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada

Superar els dèficits acumulats. Fer les carreteres que s’havien d’haver fet fa vint anys i encara no s’han fet. Donar prioritat als sistema en xarxa del ferrocarril. Buscar la intermodalitat, afavorir l’ús del transport públic, crear un sistema eficient de connexions i interconnexions i atendre el dret a l’accessibilitat de totes les persones.

 3. Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal

Actuar sobre les pautes de mobilitat, corregir els defectes i els abusos, considerar que hi ha eines per intervenir en la mobilitat, assegurar que el sistema d’intercanviadors facilita el canvi de mode de transport i situa el vehicle privat en darrer terme de les opcions del sistema integrat.

 4. Millorar la qualitat del transport ferroviari

Millorar les infraestructures, crear noves línies, incrementar les freqüències, millorar la informació i l’atenció als usuaris, canviar i modernitzar el material mòbil, introduir les darreres novetats tecnològiques en la xarxa ferroviària.

 5. Assolir un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient

Fer que la xarxa de busos urbans i interurbans atengui la connectivitat, que es faci amb material accessible i respongui amb eficàcia a la reducció dels índexs de contaminació atmosfèrica.

 6. Modernitzar l’activitat del sistema logístic i accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies

Moure les mercaderies amb intel·ligència, de forma ordenada, amb criteris de racionalitat. Crear infraestructures al servei de la logística i posar a disposició del transport de mercaderies una xarxa ferroviària avui gairebé inexistent i clarament ineficient. Fer els accessos al port i a l’aeroport i posar-los a disposició del transport de mercaderies.

 7. Garantir l’accés sostenible als centres de treball

Assegurar plans de mobilitat als polígons, a les fàbriques, als centres comercials, als grans locals d’oci massiu.

 8. Promoure l’eficiència energètica i l’ús dels combustibles nets.

Utilitzar i optimitzar l’electricitat, el gas, l’energia solar. Promoure la fabricació de sistemes de transport amb sistemes d’eficiència energètica provada.

 9. Millorar la participació i gestionar els objectius del pla amb plena participació de tots els agents i dels usuaris.

 Mesura a mesura, amb propostes concretes, aquest Pla desgrana un reguitzell realista de propostes totes realitzables i moltes camí d’executar-se. La implicació de les administracions en la mobilitat és l’únic camí per a fer viable en el món del segle XXI els objectius compatibles de la mobilitat, l’eficiència i la sostenibilitat.

 El grau de consens assolit en aquest Pla indica la profunditat, la càrrega, de les decisions que comporta i la seva peremptòria necessitat.