La veritat de Portbou núm. 23. Revista del PSC de Portbou 

L’inici de 2004 ha arribat amb un signe contradictori. Marcat primer per les expectatives suscitades pel nou Govern de Catalunya, catalanista i d’esquerres. La signatura del pacte i la constitució del govern després de l’elecció de Pasqual Maragall com a president de la Generalitat de Catalunya ha assenyalat un clima inequívoc de canvi i la ciutadania hi ha respost amb confiança i satisfacció.  M’atreviria a dir, fins i tot, amb un punt d’eufòria. L’altra cara de la moneda l’hauríem de situar en els moments de crisi viscuts les darreres setmanes i els atacs desfermats contra aquest nou Govern de Catalunya.

No seria lògic no reconèixer que aquests moments de convulsió no han marcat un alentiment del ritme de l’acció de govern i de les iniciatives prioritàries del nou govern.

Però els moments delicats han sigut conduïts amb fermesa pel President de la Generalitat i superats amb rapidesa i claredat. És hora, doncs, de tornar a fixar l’atenció sobre l’acció de govern, sobre les prioritats i les mesures ja proposades. En aquest sentit la darrera setmana de gener i les dues primeres de febrer han vist comparèixer al Parlament la totalitat dels membres del nou govern quan no fa encara sinó uns quaranta dies que s’ha constituït.

D’aquestes compareixences em vull concentrar sobretot en la que vaig fer com a conseller de Política Territorial i Obres Públiques on vaig anunciar mesures i criteris de planificació i ordenació territorial, de gestió urbanística i de sòl i d’infraestructures que marquen un punt d’inflexió de la política territorial al nostre país.

Em refereixo sobretot a la decisió d’establir mecanismes definitius i preservació de 55 km de la costa de Catalunya que en una franja de 500 metres des de la línia de la costa i en la seva condició de sòls no urbanitzables hauran de quedar definitivament lliures de noves edificacions de tota mena. Així mateix, s’han suspès totes les actuacions en els sòls urbanitzables no programats. És un pas decisiu i determinant per a aturar el procés d’ocupació i degradació de la qualitat ambiental i del paisatge i és la millor garantia de conservació de la part més emblemàtica del nostre patrimoni natural més amenaçada fins ara.

Per altra banda, la voluntat d’actuar i intervenir en els processos de rehabilitació dels centres històrics i dels barris amb risc de deteriorament físic i social portarà a l’aprovació d’una llei que ha de permetre actuar amb un programa integral de rehabilitació d’aquests barris que ha de ser penyora de cohesió social reforçada i de qualitat de vida millorada.

No em puc estar tampoc d’assenyalar que l’impuls de la darrera etapa de la construcció dels serveis d’un nou port esportiu de Portbou i l’inici de les obres de l’eix pirinenc en l’entorn de la població em semblen dues bones notícies que han de repercutir en un canvi sensible de les expectatives socioeconòmiques.

El sentit de la política es reforça amb la definició concreta i tangible d’aquelles mesures que poden repercutir d’una manera clara i visible en les esperances legítimes dels ciutadans a una millora de la qualitat de vida de tothom. I aquest és el compromís a fons del nou govern de Catalunya que aspira a escoltar de prop el pols del país i a respondre a les seves necessitats.