Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política d’infraestructures

Publicada a:  DSPC-P, 18, pàg 64  DSPC-P, 18, pàg 65  DSPC-P, 18, pàg 66 i  DSPC-P, 18, pàg 67