Intervenció en el Ple del Parlament. Interpel·lació al Consell Executiu sobre quina és la seva responsabilitat davant d’esdeveniments que afecten la seguretat i la salut de les persones

Publicada a: DSPC-P, 73, pàg 43  DSPC-P, 73, pàg 45