Intervenció en el Ple del Parlament. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la seguretat, la governabilitat i l’estabilitat política

Publicada a:  DSPC-P, 58, pàg 66  DSPC-P, 58, pàg 68  DSPC-P, 58, pàg 70