Intervenció en el Ple del Parlament. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

Publicada a: DSPC-P, 36, pàg 28  DSPC-P, 36, pàg 34