Comunicació en el marc de la jornada “Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, organitzada pel Museu de Girona, el Museu de Lleida i el Museu de Vic. Girona, 20 de novembre de 2015

Des que a principis de 2015 vam publicar, amb la Gemma Domènech, la transcripció de les actes de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona

[1] hem anat recopilant noves evidències que amplien i subratllen els resultats d’aquella recerca i, a l’ensems, obren noves perspectives i nous horitzons d’interpretació. Així, alguna de les primícies gràfiques que aportàvem amb els materials del Fons de Joan Subias i Galter, ara, es poden completar i ampliar moltíssim amb la digitalització d’aquest fons fotogràfic; de fet, de les prop de quatre mil fotografies tractades n’hi ha moltes que ens permeten una visió molt acurada dels treballs a la Catedral, en el camí cap a la seva transformació en el Museu del Poble[2] . Però arran mateix de la publicació del llibre hem pogut localitzar nous fons[3] i els hem pogut incorporar a un treball posterior, que tracta de superar la formalitat de les actes i d’entrar en l’ànima de la Comissió.[4]

Cada cop és més evident que els homes que van integrar la Comissió, més enllà d’un indubtable context ideològic de laïcització dels edificis i del patrimoni de l’Església, es van moure per criteris de salvaguarda, protecció, inventari i catalogació. I també es desprèn de la documentació que en la formulació de les propostes per als ‘museus del poble’, els animava un esperit de modernitat i de reforma que, en alguns aspectes, venien d’abans, procedien de sectors ideològics diversos i que van tenir continuïtat en el futur, tot transcendint el parèntesi forçat pel franquisme.

Les continuïtats i les discontinuïtats de la història

Sovint atribuïm determinats fets a una única conjuntura històrica. Ens passa amb molta freqüència que atorguem un valor absolut a alguns aspectes crucials de l’agenda reformista de la II República a Catalunya, o de l’agenda revolucionària dels anys intensament dramàtics de la Guerra Civil. I resulta que aquesta atribució s’ha vist ampliada pels detractors del període republicà, que hi han afegit connotacions negatives a algunes de les decisions i de les accions que, amb la documentació a la mà, es desmenteixen simplement perquè són idees compartides per diversos espais ideològics de la societat.

Hi ha molta evidència documental i, també, un rastre ideològic que estableix una relació dialèctica entre les continuïtats i les discontinuïtats de les opcions i de les polítiques. Així, és indubtable que l’impuls de la política educativa i de construccions escolars de la Mancomunitat de Catalunya va tenir continuïtat i una acceleració excepcional en els anys de la II República; canvien els ritmes, els estils arquitectònics i, potser, els continguts; però, per exemple, a Girona, la conjunció momentània de regionalistes i republicans a l’Ajuntament, en les eleccions municipals de 1920, va sembrar la llavor que va fructificar amb una colla de grups escolars exemplars i emblemàtics en els anys de predomini republicà.

Passa força el mateix amb les intermitències del projecte de Passeig Arqueològic, que té un rerefons clarament vinculat a Rafael Masó, i que en el traçat i en les prioritats és assumit, amb plenitud, pels governs municipals de la República; és reprès per la Comissió de Patrimoni, impulsat pels comitès i avortat pel desenllaç de la guerra; torna a ser reprès acabada la guerra, amb un canvi de paradigma estilístic i una voluntat d’intervenció tergiversadora, que perverteix la mateixa essència arqueològica, monumental i de memòria històrica amb què s’havia concebut en els seus orígens. La rectificació empresa, a partir dels governs municipals de la democràcia recuperada, assoleix un moment àlgid i simbòlic amb l’enderroc i desmuntatge de la famosa loggia de la plaça de Sant Domènec, que l’empetitia i alterava les proporcions del seu esglaonat magnífic de volums.[5]

De la mateixa manera, alguns canvis radicals covats en els anys més convulsos, sobretot els de la guerra, van tenir continuïtat, en els anys posteriors, de manera irreversible. És un fet que una bona colla de les peces recollides i salvades per la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic, que van crear els comitès antifeixistes, van retornar, un cop acabada la guerra, als seus legítims propietaris, sobretot a l’Església; però més enllà de la devolució de la titularitat, és del tot evident que l’Església de Girona va aprofitar la nova circumstància per concentrar aquests béns en l’àmbit diocesà d’aquesta ciutat, per nodrir amb contingut, el projecte de Museu Diocesà que havia començat a caminar l’any 1935. Moltes peces ja no van tornar mai més als seus orígens parroquials. L’Església actuava amb sentit jeràrquic i centralitzador i ni tan sols es plantejava la relació entre el patrimoni i el poble. Un episodi singular, que acredita al cent per cent aquesta filosofia, és la inequívoca voluntat del bisbe de Girona, José Cartañá e Inglés, de no retornar, de manera definitiva, a la comunitat cistercenca de Cadins el Còdex del Martirologi d’Usuard, que havien estat custodiant, gairebé en secret, durant prop de cent anys i d’adquirir-lo amb destinació al Museu Diocesà.[6]

És força freqüent, doncs, trobar textos en què els autors, tot i lamentar-se de les circumstàncies de la guerra, afirmen l’oportunitat brindada, a contracor, justament pels esdeveniments bèl·lics i revolucionaris. És el que hem posat de manifest en el treball sobre el convent de les Bernardes, el seu saqueig i enderroc, l’oficialització de l’enderroc i, finalment, l’assumpció, per part del primer ajuntament franquista, que les circumstàncies ‘desgraciades’ de la guerra obrien una oportunitat urbanística sense precedents per al creixement de la ciutat. Arquitectes i polítics coincideixen a formular, amb claredat, que mai no s’hauria pogut emprendre un canvi d’escala en l’urbanisme del barri del Mercadal, de no haver-se produït, en els anys de la guerra i la revolució, l’enderroc del convent. Els textos parlen de l’eliminació d’un inconvenient, de la superació d’una nosa.

El cor de la Catedral: un estudi de cas
Un cas molt rellevant és el del cor i l’orgue de la Catedral de Girona. Recordem que a finals de juliol de 1936 va començar el desmuntatge de l’orgue i, tot seguit, en el context de la secularització de la Catedral i la voluntat de convertir-la en la seu dels ‘museus del poble’, la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic en va emprendre diverses reformes, que havien d’afectar el presbiteri, el cor, l’orgue, l’altar major i el seu retaule i baldaquí i, també, el mur perimetral de l’absis, que n’impedia una contemplació adequada des del carrer.

En el marc de les nostres recerques hem anat a parar a nous testimonis gràfics excepcionals, que amplien i documenten  l’abast i el sentit de les reformes empreses, l’any 1936, que havíem mostrat els seus resultats en el llibre Patrimoni i Guerra, amb fotografies de l’Arxiu Mas.  Aturem-nos, doncs, un moment, en els documents que es guarden al fons Joan Subias i Galter, de l’Institut d’Estudis Catalans, i que acaba de digitalitzar molt recentment el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CDRI) de l’Arxiu Municipal de Girona. Hi trobem documentació amplíssima sobre l’ara romànica, el retaule de plata, el seu trasllat a les sales capitulars i els treballs d’ordenació i exposició dels objectes artístics, recollits amb l’ànim d’obrir-los al públic. En d’altres fotografies, més directament relacionades amb l’objecte d’aquest treball, es veu ben bé com eren el cor i l’orgue abans de l’esclat de la Guerra Civil i com es va procedir a enderroc dels murs perimetrals del cor, altíssims, i al  desmuntatge de l’orgue amb la clara i evident voluntat d’ampliar la visibilitat de la nau, impedida històricament pel gran embalum del cor, i per la seva proximitat a les columnes de l’inici de la girola i la capçalera de tres naus de la Catedral gironina. No costa gens d’imaginar que, més enllà de consideracions ideològiques, de posicionaments polítics, de greuges consolidats dels uns contra els altres, l’impacte d’aquestes imatges havia de portar, inexcusablement, a una reflexió estètica i litúrgica. (Imatges del Fons Subias).

Passa el mateix amb el mur perimetral de l’absis que n’impedia la contemplació des de la via pública. Un cop enderrocat la força dels fets, l’evidència del guany convertirien en irreversible una de les accions titllades de destructores i revolucionàries. (Imatges del Fons Subias)

Insistirem amb un estudi més aprofundit  sobre el cor i l’orgue i sobre els camins adoptats pel bisbe de Girona i el Capítol per a la reconstrucció d’un i altre. Però, de moment aquí volem presentar el resultat d’una recerca molt elemental per tal de resituar, històricament, un tema que continua sent d’actualitat i que la mantindrà mentre l’orgue actual romangui al bell mig de la nau, amputat del cor. Històricament, cor i orgue junts  donaven musculatura a l’orgue i, ara, deixat anar, com qui no vol la cosa, alimenta les polèmiques recurrents sobre el sentit i l’oportunitat de la retirada definitiva de l’orgue del centre de la gran nau gòtica de la Catedral.

Els debats sobre el sentit de la col·locació dels cors a les catedrals en el centre de la nau, venien de lluny i es remuntaven al segle xvi, com a conseqüència de les reformes plantejades pel Concili de Trento; però en el primer terç del segle xx van rebrotar, ja no només per qüestions de caire litúrgic sinó, també, per plantejaments estètics, recollits tant pels sectors eclesiàstics com per professionals de l’art i l’arqueologia, que hi veien una oportunitat de treure obstacles del centre de les naus sense menystenir el valor intrínsec dels elements mobles que constituïen els cors.[7] En el cas de la Catedral de Girona, l’acció de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic, en els temps de la laïcitat, va precipitar un tema de debat ciutadà (la retirada del cor i de l’orgue del centre de la nau) que, abans i després de la Guerra Civil va comptar amb ferms partidaris entre els mateixos eclesiàstics, malgrat que en les darreries del segle xx, en l’àmbit ciutadà, la resistència al trasllat s’atribuïa a la tossuderia o als temors del Capítol i d’algun dels bisbes.

La visita pastoral de 1930 i la proposta de supressió, o trasllat, del cor

Les actes capitulars són una font força fidel de la vida del Capítol, i de la relació d’aquest amb el bisbe, a l’hora de compartir la Catedral. I en l’acta de la visita pastoral del bisbe Josep Vila Martínez, del dia 10 de novembre de 1930, que transcrivim a l’annex com a document I, queda molt explícit l’afany reformista del bisbe.[8] Es plantejava una commemoració que la guerra va fer impossible: la celebració, l’any 1938, del 900 aniversari de la consagració i dedicació de la Catedral romànica i l’ara del bisbe Pere Roger. No cal dir que al ritme del temps, ens acostem ja, a grans camades, a la data del mil·lenari l’any 2038. Un novè centenari frustrat potser podia derivar en un mil·lenari brillant.

Deixem, però, les especulacions i limitem-nos als fets. Segons l’acta, el bisbe Josep Vila Martínez proposa i el Capítol aplaudeix «la celebración del noveno centenario de la dedicación de la Catedral en 1938, con el traslado o substitución del coro…». No entra en més detalls, però conclou que «todo el mundo se da cuenta de lo que sería para las funciones solemnes y concurridas esa soberbia nave, libre de impedimentos».

Més endavant i ja sota el pontificat de José Cartañá e Inglés, una comissió de canonges va formular, l’abril de l’any 1936, un informe (document II) sobre la problemàtica de la utilització de l’ara romànica sense el recobriment de fusta que salvava la concavitat de la taula i que impedia la contemplació de tota la peça en la seva magnitud. El document, que recorre la història de la taula i de l’evolució de la seva utilització, recorda com, històricament i fins la Guerra del Francès, el frontal d’or que va sufragar la comtessa Ermessenda, i dues taules laterals de plata, salvaven la nuesa massa elemental del pilar que sostenia la taula d’altar. L’informe continua explicant com, des de 1038 i fins l’11 de maig de 1609, s’hi havia celebrat durant 671 anys i amb normalitat; a partir d’aquesta darrera data, i fruit d’una visita pastoral del bisbe Arévalo de Zuazo, «quedó ésta [la taula romànica] con sus magníficos recalados oculta bajo unas tablas para comodidad del sacrificio y así ha permanecido por espacio de 327 años».  Però els temps i la sensibilitat havien canviat i «así hemos llegado a nuestro tiempo, en que la estima de las antiguas obras de arte anima el deseo de contemplarlas, y el celebrar la Santa Misa sobre un altar tan notable, casi milenario ya, puede llenar el ánimo de emoción».  Després d’haver fet una prova, el dia 17 d’abril de 1936, els canonges Morera, Canadell y Carbó  van portar a l’aprovació del Capítol el seu informe, i l’1 de maig de 1936[9]  van elevar-lo al  bisbe. L’informe va rebre l’aprovació el dia 6 de maig de 1936.[10]

Un parèntesi de laïcitat de juliol, de 1936 a febrer de 1939

Tenim, doncs, un precedent històric molt immediat de les accions que, al voltant del cor, va emprendre, durant el temps de la seva actuació, la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic,  el qual acabem de veure en les imatges que incorporem, ara, del fons Subias i que vam desenvolupar amb Gemma Domènech en el llibre Patrimoni i Guerra, amb algunes imatges de l’Arxiu Mas. Potser no és exagerat afirmar que, en aquest tema concret, els esdeveniments es van desencadenar, sense solució de continuïtat i amb un rerefons, que es corresponia més amb el sentit artístic de tots els agents que hi van intervenir, ja fossin eclesiàstics o laics, que amb els impulsos iconoclastes que les mateixes actes capitulars recullen en el document liminar de la represa de l’activitat canonical, un cop acabada la Guerra Civil.[11]

Un parell de mostres del text esmentat ens poden situar en el context de la reacció ideològica marcada pel final de la Guerra Civil, i sense gaire miraments, respecte als precedents històrics d’alguna de les mesures que es van emprendre. Però una cosa és la qualificació dels fets i el seu rebuig, i l’altra observar les conseqüències d’aquelles accions i adaptar-hi les accions de restitució del culte després dels primers dies de febrer de 1939.

«Las sindicales obreras se agitaban en un ambiente de revuelta, caldeado por las propagandas subversivas. Existía una infinidad de partidos, centros, comités, organismos y juntas que actuaban en la sombra y una notable infiltración de gente advenediza, ocupada a fuer de sin trabajo, en obras improvisadas o dedicada a la mendicidad y a la vagancia, tal suele ser la plaga precursora de los grandes trastornos sociales. En dichos antros y con tan válida cooperación se fraguaron los primeros núcleos revolucionarios, que en la noche del 19 al 20 de julio asaltaron los desiertos centros políticos de derecha, destrozando y quemando el mobiliario; asalto extendido luego a las organizaciones católicas, templos y conventos y casas particulares de honradísimos ciudadanos».

De fet, però, la Catedral no va ser objecte d’actes de saqueig fins passats uns dies. El document continua:

«En la tarde del domingo 26 de julio el titulado Comité de Justicia, capitaneado por un tal Juanola de oficio albañil, fue a apoderarse del tesoro de esta santa Iglesia. Hiciéronse abrir las puertas de la caja de hierro donde se guardaban las alhajas; y así se adueñaron de todas las dependencias de la Catedral, Archivo, Salas Capitulares, etc. Cuando de alguna puerta o cerradura no estaba a mano la llave, era violentamente descerrajada o rota.

Inmediatamente se recogió el botín, llevándose los bandidos de ‘Justicia’ gran cantidad de objetos de plata. Entonces fue fundida la estatua de plata de la Inmaculada Concepción, egregio donativo del Ilustre Obispo Don Tomás Sivilla a su Iglesia. Reproducía una de las imágenes celebérrimas de Murillo y pesaba noventa y nueve kilogramos. Otros objetos de gran valor, como la urna de plata del Monumento, artística obra de un notable platero gerundense, fueron destruidos y rotos pero no robados.

El mobiliario litúrgico del templo fue pagando tributo al espíritu de destrucción dominante; y si pudo sobrevivir fue a costa de mil peripecias. Lo propio sucedió con los altares: en gran número destruidos, los que se pudieron salvar ostentan notables desperfectos. ¡Qué profanaciones han debido soportar que les causaran tantas y tales heridas! El pavimento basilical vio levantadas entre horrendas blasfemias no pocas de sus losas sepulcrales, y el acerado pico dio paso al soez insulto y a la sacrílega violación del piadoso respeto hacia los muertos».

La visita pastoral, a la Catedral, del bisbe Cartañá el dia 11 de gener de 1940

Malgrat totes aquestes consideracions, el fet és que la pulsió reformista del bisbe Vila Martínez es va mantenir intacta un cop acabada la Guerra Civil, com ho demostra el contingut de la visita pastoral que va fer, a la Catedral de Girona, el Bisbe José Cartañá e Inglés el dia 11 de gener de 1940, encara no un any més tard de la data d’entrada, a Girona, de les tropes franquistes. Publiquem en el document III de l’annex, la transcripció d’aquesta visita pastoral, que conté un document d’especial significació redactat pel Dr. Josep M. Morera Sabater i titulat «Plan de mejoras, arreglos y reformas que se podrían realizar en la Catedral de Gerona cuando lo permita la situación económica». El document aborda moltíssimes qüestions i dedica una especial atenció al cor i a l’orgue. Sobre el cor, el document proposava mantenir-lo, però sense reconstruir el gran mur respatller, aprofitar els enderrocs realitzats per la Comissió per guanyar visibilitat de la nau i, simplement, mantenir el punt d’intimitat i protecció dels canonges i beneficiats que participaven en el cant de les hores, amb la col·locació d’unes varetes metàl·liques per sostenir una cortina que podria estar recollida fora les hores del cant i permetre, així, la contemplació de la monumentalitat de la nau. També plantejava una segona opció que consistia a suprimir el cor i traslladar les cadires col·locades, de forma lateral, en els espais entre columnes a partir de les trones, on en l’actualitat comença el presbiteri reformat, més en la línia de la solució proposada a la visita pastoral de 1930, i que l’informe esmenta.

El cert és que l’actuació de la Comissió obre el tema i obliga a plantejar-lo: «Hemos de reconocer, sin embargo, que el derribo del tabicado que encajonaba la sillería coral y obstruía la visualidad de la gran nave, nos ha suministrado elementos de juicio indispensables parta juzgar con acierto en tan importante asunto». Un element més, i ben explícit, que abona la nostra tesi.

Sobre l’orgue, l’informe del Dr. Morera cedeix la paraula a Francesc Civil Castellví pel que fa a les qüestions tècniques, i a les característiques que havia de tenir un nou orgue, el qual es va acabar encarregant a la família Aragonès, i que havia de millorar les prestacions de l’orgue preexistent, que els mateixos Aragonès havien desmuntat entre 1936 i 1937. Però s’hi aborda amb claredat el tema de la reubicació de l’orgue per treure’l de la nau central. Una primera opció era construir un espai per al cant i l’orgue, just a sobre de la porta principal; la segona opció era, amb efectes negatius per a la integritat de la gran nau, situar l’orgue damunt de l’arc que condueix al claustre i, la tercera, triar una de les capelles laterals més grans per situar-hi l’orgue.

Constatem, doncs, que l’any 1940 hauria pogut passar que, de prosperar la proposta de nova localització de l’orgue i la de supressió del cor, hagués quedat del tot neta d’impediments la nau central, molt en la línia del que havia començat a proposar el bisbe Josep Vila Martínez, l’any 1930, i que va esdevenir una reivindicació reiterada i insistent a partir dels anys seixanta i setanta del segle xx.

A la mateixa sessió de la visita pastoral, el bisbe Cartañà va manifestar que la solució més adequada per al cor era mantenir-lo on estava, i adoptar la fórmula de la cortineta, i així es va acordar. Pel que fa l’orgue, es va considerar i acordar que la bona solució era situar-lo en una capella lateral i es va arribar a concretar que per situació, característiques i mesures, la capella més adequada era, de les grans, la més propera al cor, on hi havia, des de 1939, una imatge de la Immaculada i que avui és senyalitzada com de Sant Esteve. Com el mateix document explicita, durant un temps hi va haver una confusió i es va atribuir a aquesta capella el nom d’Immaculada; aquest nom hauria de correspondre a la primera capella entrant per la porta principal, a mà esquerra, on hi ha el retaule  de Pau Costa, dels primers anys del segle xviii.[12]

És veritat que les preocupacions del bisbe assenyalaven com a prioritats la recuperació del toc de l’Àngelus; la disponibilitat de més confessors, a part del Penitencier, els dies de celebracions; la provisió de la plaça d’organista; més bancs, més confessionaris, la reposició de les campanes; la instal·lació d’un sagrari digne, i la reposició del setial episcopal. Però, també és cert que ell mateix va concloure i decidir sobre el cor i sobre l’orgue. A un tema i altre va atorgar un gran valor litúrgic i per a la dignificació de les celebracions i les solemnitats.

Les reunions i el seguiment de tots els passos per a l’encàrrec, construcció i avaluació del nou orgue es van allargar des de 1940 fins a 1944, quan el 3 d’octubre es va donar per rebut el nou instrument.

Però abans ja s’havia pres una decisió sobre la col·locació de l’orgue que acabava desmentint, tant l’informe com la posició del bisbe en la visita pastoral de 1940. No sabem les causes del canvi d’opinió; potser el fet que el cor es mantenia a la nau? Potser les característiques tècniques de l’instrument, que havia pensat Francesc Civil i que van executar els Aragonès? Potser acabarem trobant algun document que ho expliciti. Mentrestant, deixem constància del moment en què es concreta definitivament el canvi de criteri.

Un any més tard de la visita pastoral, el 4 de gener de 1941, el bisbe va convocar, al Palau Episcopal, una reunió[13] que ell va presidir i a la qual hi van assistir l’ardiaca, el xantre, el doctoral i els canonges Canadell, Franch, Costa, Planadecursach i Cochs. Aquí es va constatar la necessitat d’un nou orgue, es va decidir encarregar- lo  i, finalment, es va acordar que «…referente al sitio de colocación del mismo, se aceptó la proposición de que fuera instalado detrás de la silla que ocupa el Sr. Obispo en el Coro, evitando, empero, que no exceda en volumen a lo necesario, al objeto de no impedir la visualidad del altar y belleza del templo».[14]

L’orgue encara hi és, mentre que el cor va ser traslladat, ja fa anys, a la capella conventual, després que durant un temps mantingués alguns aspectes del format que va proposar, en un informe de juny de 1944, l’arquitecte diocesà Isidre Bosch.[15] El projecte de Bosch fou discutit,  primer en una sessió ordinària del dia 1 de juny de 1944, i es va acordar plantejar-lo novament en sessió extraordinària del Capítol el 5 de juny de 1944. Els capitulars van manifestar el seu acord amb la disminució de les mesures del cor; en van reduir la  llargada de 14,5 metres a 13 i en van limitar el nombre de seients de 85 a 73; també es van mostrar d’acord amb l’anivellament del paviment i la col·locació d’un empostissat de fusta de qualitat. Però els capitulars no van trobar la unanimitat en la proposta de tancament, que feia Isidre Bosch i que proposava tornar a alçar els murs i paraments de fusta per assegurar un tancament total del cor, com havia estat amb anterioritat als enderrocs del temps de la Guerra Civil. El Capítol va acordar elevar la decisió final al bisbe Cartañá i, aquest, en escrit del 24 de juliol de 1944, els va respondre de manera contundent i taxativa:

«Sin ánimo de rebajar en nada el proyecto presentado por el Sr. Bosch, Arquitecto Diocesano, he de recordar a V.E. que la orientación de las obras de reconstrucción del expresado Templo, ha de ser según la norma general de dar la mayor visualidad posible a la grandiosidad del templo, quitando de la nave todo aquello que podría constituir un estorbo a menos que lo justificasen necesidades del culto. Así, pues, no puede pensarse en dar mayor altura a los respaldos de madera ni en cerrarlos con un muro de sillería, sino que dejándolos como están, se procurará en su día, embellecerlos en forma conveniente».

El resum que fa el  bisbe és del tot eloqüent: «Puede, por consiguiente, consistir la reforma en efectuar, 1º) en la reducción de la longitud, 2º) en la nivelación del pavimento, dejando el cierre del coro para una resolución ulterior, oído el parecer de personas entendidas».[16]

Els ritmes i els temps dels canvis són variats, però els orígens de les propostes són sovint més transversals i menys doctrinaris del que alguns, els mateixos eclesiàstics per exemple, han arribat a creure durant molt de temps.

Annex

Document I

Actes capitulars, vol. 107, 1930-1934, p. 24-25.

El bisbe de Girona Josep Vila Martínez, a la visita pastoral que va efectuar a la Catedral de Girona el dia 10 de novembre de 1930, va proposar dues iniciatives especials. En primer lloc  que l’any 1938, quan es complissin els nou-cents anys de la dedicació de la Catedral romànica es tragués el cor del centre de la nau i es busqués la manera de facilitar la visió de tota a seva amplitud. Una iniciativa fora de dubte ja que «todo el mundo se da cuenta de lo que sería para las funciones solemnes y concurridas esa nave, libre de impedimentos». I proposava també la celebració del sisè centenari de la institució de la festa de la Immaculada a la Catedral.

«Día 10 de noviembre de 1930: Sta. Visita pastoral.

Terminado el canto de Nona y sin preceder repique de campanas, el Ilmo. Sr. Obispo, acompañado de los Sres. Arcediano, Chantre, Doctoral y Magistral, por la plaza de los Apóstoles se dirigió a la Puerta principal de la Catedral, donde le aguardaba la residencia con el Sr. Deán revestido. Allí tomo los ornamentos pontificales, entrando en el templo bajo palio llevado por los Rdos. Beneficiados. Debió haber cetreros para la brillantez y orden procesional de la comitiva. En el Altar mayor se cantaron las preces de ritual y junto a la Puerta de los Apóstoles, los responsos. Visitados luego los Sagrarios del Corpus  y de la Esperanza (éste último sin ceremonia especial y asistiendo el cura-párroco) y las Fuentes bautismales volvió la comitiva al presbiterio, donde su Ilma. dirigió la palabra ponderando la excelencia del cargo cuyo principal cometido consiste en cantar las divinas alabanzas, exhortando al respeto y amor a la jerarquía eclesiástica y señalando para la visita pastoral de Beneficiados la semana próxima y las siguientes para la de los Sres. Capitulares. Inmediatamente sustituyendo por la manteleta los ornamentos pontificales, vio el ara máxima del Altar mayor que entretanto se había descubierto, las capillas y la Sacristía desde donde se dirigió a la Sala Capitular en cuya Puerta se despidieron los Rdos. Beneficiados.

En el Capitular, ocupando la presidencia, manifestó que quedaba abierta la visita, de la cual nombró Secretario al Sr. Doctoral. Seguidamente expresó que ella no obedecía a motivo alguno de reforma que hubiese observado, sino sólo al cumplimiento del deber pastoral y al deseo que fuese la de la Catedral el coronamiento de la que estaba terminando en la diócesis.

Dos cosas dijo que quería recoger entre tanto: una que flota en el ambiente y está seguramente en el deseo de todos: la celebración del noveno centenario de la dedicación de la Catedral en 1938, con el traslado o substitución del coro; porque en otras Iglesias esa reforma puede ser discutible, más no en la nuestra; y todo el mundo se da cuenta de lo que sería para las funciones solemnes y concurridas esa soberbia nave, libre de impedimentos. Por ello se honra en hacer suya la iniciativa y encarece al Cabildo que estudie los medios conducentes para llevarla a feliz término, asegurando al plan y a la obra su decidido apoyo.- La otra cosa que quería proponer es la celebración de un centenario inmediato, cumpliéndose este año los seis siglos cabales de la institución de la fiesta de la Inmaculada Concepción en la Catedral y Ciudad de Gerona según estatuto de 17 de abril de 1330.

Aceptados con entusiasmo las proposiciones de su Sria. Ilma. se acuerda que, de momento, en cuanto a la última, podría pensarse en dar la mayor solemnidad posible a la procesión y hacer una función a su llegada al templo, dando en ella la bendición papal. El Rdo. Prelado ofrece pontificar y predicar por la mañana, encargándose al Sr, Magistral  el sermón de la noche. Lo demás se acordará oportunamente.

El Sr. Doctoral pide permiso para desempotrar del muro de Levante del Claustro el sarcófago de Dalmacio de Pujals, para colocarlo en el último de los arcos construidos en el muro de poniente, y es autorizado para efectuarlo.

Acto seguido acompañan los Sres. Capitulares al Ilmo. Sr. Obispo hasta la Puerta de los Apóstoles, y la comisión hasta sus habitaciones del Palacio.

Antonio Naranjo, Deán      José Morera, Doctl. Srio».

 

Document II

Actes capitulars, vol 108, 1935-1940. Abril de 1936, p. 82.

Els canonges delegats fan un informe  (abril de 1936) en relació amb l’ara romànica de Pere Roger, dedicada l’any 1038, i proposen diverses fórmules per gaudir-ne amb plenitud sense menystenir les funcions litúrgiques essencials. Després de les successives modificacions i, sobretot, de la pèrdua, durant la Guerra del Francès, del frontal d’or es planteja simplificar l’armadura de fusta i arbitrar una fórmula dúctil per poder celebrar amb l’ara nua quan es vulgui o amb una ara portàtil (flotant) quan la comoditat d’alguns canonges ho exigeixi,  ja que «el Exmo. Prelado desea con razón que pueda ser admirado fácilmente, y vuelva a usarse para el santo sacrificio».

«Los que suscriben, comisionados por V.E. para estudiar la posible rehabilitación del Ara románica solemne del Altar mayor de esta Santa Catedral y proponer los medios conducentes a efectuarla, se honran sometiendo a la consideración y aprobación de V.E. el siguiente informe.

El día 21 de Septiembre del año 1038 el Arzobispo Guifredo de Narbona, de cuya metrópoli dependía la ‘Marca Hispánica’, procedía a consagrar la Catedral gerundense, de estilo románico, que acababa de edificar el gran Prelado Pedro Roger, con el apoyo material de su hermana la condesa Ermessindis, de Barcelona. En ella se erigía la magnífica sede episcopal de mármol  que corona el presbiterio actual, y formaba el Altar mayor una insigne Ara, también de mármol, de grandes dimensiones, sostenida por recio pilar de sillería, y labrada con artística labor de fina ornamentación y arcuaciones semicirculares. El nombre del eximio Prelado aparece grabado al estilete en la parte del Evangelio, junto con el de otros asistentes.

El labrado de este altar fijo hacíale in arce similitudinem cóncavo, como leemos del de San Juan de Letrán en el oficio de la dedicación de esta Basílica. Semejante disposición, a lo que se puede inferir de los notables ejemplos que se conservan, no desacostumbrada entonces, enlazaba la forma tradicional  de las suntuosas aras romanas y visigodas con el estilo artístico de la época. Y en nuestro altar, a fin de que la sencillez del pilar no desdijera de la suntuosidad de la piedra sagrada, los egregios y espléndidos constructores hallaron excelente solución costeando al mismo tiempo un rico frontal  o antipendio de oro. La generosa Condesa firmaba el acta de consagración con estas palabras: “+signum Ermessindis Comitisse, que eadem die ad honorem dei et matris ecclesie trecentas auri contulit uncias ad auream construendam tabulam+”. Este soberbio frontal del siglo xi, joya de orfebrería incomparable, fue todavía apreciada in situ por el P. Villanueva en 1807, perdiéndose poco después en los azarosos años de la guerra de la Independencia.

Al frontal de oro se añadieron más tarde otras dos tablas laterales y la testera, de plata con varios relieves, a cuya obra legaba Berenguer Guillermo cuarentiún mancusos almodienses en el año 25 de Luis el Craso y el Obispo Pedro de Rocabertí en 1320 destinaba cuarenta Carlinos, que pesaron cinco marcas y tres onzas. (Villanueva, Viaje Literario, tom XII, p. 180). De esas tablas laterales de plata repujada, así como del frontal de oro, después de la invasión francesa ya sólo quedó el recuerdo.

Resultando pequeño el templo románico consagrado en 1038, para contener los fieles que asistían a los divinos oficios, dado el considerable aumento de la ciudad en los siglos xii y xiii, se acordó engrandecerlo en 1312, mediante la construcción y agregación del ábside gótico. En éste se trabajaba activamente en 1319 una de cuyas nueve capillas radiales, la de Santo Tomás, estaba ya concluida, y en 1346 pudo ser trasladado el insigne altar mayor desde su antiguo sitio al que ocupa actualmente. Su desmontaje se efectuó el martes, décimo de las calendas de marzo de dicho año, y el 4 de los idus del propio mes fue consagrado por el Arzobispo de Tarragona Fr. Sancho Lopez de Ayerbe, presentes el obispo Gaufredo de Tarazona, el noble don Nicolás de Yamvila conde de Terranova, el Cabildo y clero de la Catedral, los Jurados de la ciudad, y copiosa muchedumbre de fieles. El acta se conserva en nuestro archivo.

A partir de aquella fecha la Santa Misa cotidiana solemne, que por espacio de más de trescientos años  se había venido celebrando sobre nuestra insigne Ara después de su primera consagración, continuó celebrándose en ella, hasta que en 11 de mayo de 1609, cumpliendo un mandato de Visita (que sería una de las varias que practicó el gran Prelado Don Francisco Arévalo de Zuazo), se acordó encerrar el Altar fijo en un armazón de madera. En el libro de Resoluciones Capitulares del año 1604 a 1611, fol. 208, hállase el acuerdo siguiente: “Altare Majus Complanetur.- (Josephus Texidor promotor) proposuit ut altare majus quod est factum ad modum sepulture, ad aequalitatem reducatur et complanetur tabulis ligneis. Conclusum est ut fiat sicut iam visitation alias mandatum fuit”.

Efectuada la igualación propuesta, a los 671 años de celebrar sobre el Ara románica quedó ésta con sus magníficos recalados, oculta bajo unas tablas ‘para comodidad del sacrificio’, y así ha permanecido por espacio de 327 años. Durante estos últimos siglos un ara móvil, puesta encima del armazón de madera, ha venido sustituyendo el riquísimo altar antiguo.

Una sola duda surgió acerca de la legitimidad de ese hecho. Al mediar la segunda mitad del siglo pasado Don Gregorio Moratinos, siendo Maestro de Ceremonias de esta Catedral, acudió exponiéndolo a la Sda. Congregación de Ritos; la cual, enterada de la razón de comodidad que motivó el dejar de celebrar en el altar fijo y su substitución por una Ara móvil, respondió que ello podían ser tolerado: tollerari posse.

Así hemos llegado a nuestro tiempo, en que la estima de las antiguas obras de arte acucia el deseo de contemplarlas, y el celebrar la Santa Misa sobre un altar tan notable, casi milenario ya, puede llenar el ánimo de emoción. En estas circunstancias cuando se invita a los amigos  a contemplar nuestro altar, como a una cosa exquisita, en las pocas ocasiones en que se ha puesto de manifiesto algunos instantes, el Exmo. Prelado desea con razón que pueda ser admirado fácilmente, y vuelva a usarse para el santo sacrificio.

Al examinar detenidamente los extremos de esta cuestión práctica, lo primero que ocurría saber, era el alcance, el carácter, la cuantía, por decirlo así, de las incomodidades que ofrecía el celebrar en ara recalada y cóncava.

Convencidos de que eso había de ser objeto de experimento, hízolo uno de los que suscriben el día 17 del actual con las debidas autorizaciones, después de comprobar que el altar y el sepulcro de sus reliquias estaba intacto. Este hecho llevó a su ánimo la convicción, de que no debía continuar recóndito lo que, manifestado y contemplado, es un timbre de gloria de esta Iglesia: el poseer un altar tan venerable por su arte y riqueza, como por su antigüedad milenaria; que su incomodidad no es tanta, que obligue a interdecir su uso a los que lo deseen, cumpliendo los requisitos de estatuto capitular; si bien cabe reconocer que no sería procedente obligar a celebrar en él a los que prefieran la mayor comodidad, indiscutible, de la actual Mesa, de superficie igualada y llana.

Semejante consideración descarta, desde luego, la solución de dejarlo como hasta aquí, por ser cosa poco en armonía con las justas aspiraciones y deseos de nuestro tiempo. La solución de restablecer el antiguo altar para todos, podría ser, asimismo, impertinente.- Peligraría además la integridad de su conservación. Opinamos, por tanto, que lo razonable y prudente es una solución intermedia que facilite la visita del Ara románica y permita celebrar  en ella, como caso de excepción discrecional, sin jamás obligar a los Sres. Capitulares, en general, a utilizarla.

Esta solución importaría tan sólo que se quitara todo el maderamen actual, dejando únicamente la tapa superior, con el ara móvil convenientemente encajada y sostenida sin cimbrear en toda su superficie, y asegurando la fijeza de dicha tapa mediante un pequeño listón que la rodeara. Así podrá ser levantada fácilmente su mitad para mostrar la labor escultórica del mármol, y aun ser quitada con poco esfuerzo para que quede libre el Altar fijo. Colocada dicha tapa, ofrecería la misma seguridad de conservación e igual comodidad que ahora. El espacio que rodea el pie de la pilastra debiera llenarse con madera, levantando la grada superior en toda su superficie con la superposición de tabla de un par de centímetros de grueso. Podría quedar una ranura en el suelo para la colocación del frontal correspondiente a cada día. Los frontales se debieran reducir algo en sus actuales dimensiones. Si aprovechando algunas maderas labradas se diese a la Mesa una disposición parecida a la que tuvo cuando la rodeaban los repujados de plata, volando alrededor el ara de mármol, el conjunto sería bello, y habría donde sujetar los antipendios.

Cuando el ornato del Altar en las diversas festividades del año, nada habría que inmutar, de lo acostumbrado en las funciones de Sacramento, ni en las fiestas de Navidad y de San Narciso. La imagen de la Inmaculada, de plata, para su fiesta y octava, tendría cóngrua colocación en un soporte hecho al efecto, que se emplazara entre el Altar y el retablo. Esta imagen, por su peso, no debe apoyarse sobre el Ara.

Cuando se celebrara la Misa en el primitivo Altar, debería estar adornado con manteles anchos, colgantes por sus cuatro lados, con candelabros, cruz y sacras de plata, y una almohada a propósito para sostener el misal, con atril o sin él, según se acostumbraba antiguamente. El coste de esos arreglos, en conjunto, no excedería de unas 500 pesetas.

No se puede desconocer que es cosa llena de simpatía y emoción ofrecer el augusto sacrificio sobre un rico altar milenario. Lo que los sucritos se honran en someterlo a la consideración y aprobación de V.E.

Gerona y abril de 1936.

José Morera, Doctoral. Esteban Canadell Canónigo. José Mª Carbó».

 

Document III

Actes Capitulars, vol. 108, 1935-1940, p. 133-134. Acta de la Santa Visita Pastoral

El bisbe Josep Cartañá Inglés fa una visita pastoral a la Catedral de Girona el dia 11 de gener de 1940. S’hi tracten diverses qüestions, com per exemple, la recuperació del toc de l’Àngelus o la necessitat de facilitar la confessió als fidels. Però el gruix de la sessió es dedica a la lectura, deliberació i votació de l’informe elaborat pel canonge Dr. Josep M. Morera sobre el pla de millores que es poden realitzar a la Catedral. Tracta del retaule i el baldaquí, de l’ara romànica, de les trones, de les capelles, de l’enllumenat, del cor i de l’orgue. Sobre el cor es plantegen dues solucions: Mantenir-lo com estava, escurçat, i amb respatllers baixos, amb un tancament metàl·lic i de cortines per a més confort dels capitulars, o disposar-lo d’una manera que no interfereixi en la visió de la nau. Es vota la primera solució, més fàcil i barata. Pel que fa l’orgue es llegeix l’informe elaborat per Francesc Civil Castellví, que es refereix a les possibilitats de reconstruir l’anterior a 1936, i a les millores tècniques que li calien. Pel que fa a la situació de l’orgue, entre posar-lo per damunt de la porta principal, en un cor construït de bell nou, o situar-lo en un a de les capelles laterals de les més properes al cor, es decanten tots per situar-lo a la capella de la Immaculada Concepció o de la Puríssima.

«A las diez de la mañana del día 11 de enero de 1940, terminados los divinos oficios, subieron al palacio episcopal cuatro señores Capitulares para acompañar al Exmo. Sr. Obispo, a quien recibió la Residencia en la puerta principal de esta Catedral Basílica. Allí se revistió su Excia., con alba, estola, y capa pluvial, después de adorar el Lignum crucis que le presentó el Sr. Arcediano revestido también de capa pluvial blanca, dirigiéndose al Altar mayor bajo palio, precediéndole el Exmo. Cabildo.

En el Altar mayor, cantadas las preces de rúbrica, hizo S.E.  una exhortación, diciendo que no motivan la presente Visita pastoral denuncias, abusos ni deficiencias notadas, sino sólo el cumplimiento de un sagrado deber del cargo episcopal. Le han edificado y profundamente impresionado muchas veces las solemnes y devotas funciones catedralicias, aquí brillantemente celebradas. Recuerda que dos son los fines principales del Cabildo: el primero asistir al prelado con su consejo en el gobierno de la diócesis; y con ser éste muy importante, que él estima en mucho, y cuya saludable eficacia ha experimentado muchas veces, con todo da la preferencia al segundo, que considera muy superior, y consiste en tributar a Dios el culto público, el más propio del ministerio sacerdotal, que procura la gloria de Dios mediante la exacta observancia de las prescripciones litúrgicas y la edificación que de ella deriva a los fieles para la santificación de sus almas. Exhorta, pues, a todos al puntual cumplimiento de las sagradas ceremonias del culto divino, y a rogar por los que nos precedieron en nuestros ministerios, y por  los difuntos de la ciudad y parroquias.

Seguidamente, cambiando su Excia. los ornamentos blancos por los negros, se cantan los responsos que ordena el Pontifical, en el presbiterio y en la puerta de los Apóstoles. Pasando de nuevo al Altar mayor vuelve a tomar los ornamentos blancos y se dirige con la residencia a visitar el Sagrario, la fuente bautismal, altares y sacristía, donde se quita los ornamentos sagrados y se dirige a la sala capitular en cuya puerta despide los Rdos. Beneficiados, señalándoles para la visita personal la tarde del siguiente día a la salida del coro.

Luego, ocupando la presidencia en la sala capitular, después de implorar la asistencia del Espíritu Santo, dice a los señores del Cabildo que ésta es la segunda vez que oficialmente ocupa el presente sitio, habiendo tenido lugar en el tiempo que media entre los dos, acontecimientos trascendentales, siendo el nuestro uno de los pocos Cabildos de esta zona que no ha tenido ninguna víctima del furor persecutorio desencadenado contra la Iglesia. Conviene, pues, por ello dar cumplidas gracias al Señor, y habiéndose conservado aquí muchos objetos del culto, se han de emplear en el servicio divino, procurando siempre el mayor cuidado y esmero en lo que al servicio divino se refiere. Nada hemos de regatear al Señor, quien premia con creces lo que se invierte en honrarle como es debido.

Es laudable que los que  han de oficiar en actos solemnes repasen las rúbricas para actuarse en lo que han de practicar, pues la exactitud en las sagradas ceremonias causa grande edificación en los fieles.

También convendría para la utilidad espiritual de éstos, y su comodidad  y facilidad para la recepción de sacramentos, que en la mañana de los días festivos hubiese algunos confesores en la Catedral además del penitenciario, los cuales podrían ser un capitular y un beneficiado designados a este efecto. Asimismo sería conveniente que las funciones de la Catedral se anunciasen con la debida anticipación a fin de que vayan siendo más concurridas.

Alguien ha pedido ya que se inicie de nuevo la piadosa y tradicional costumbre del toque del Ángelus, y pregunta si es posible reanudarla, a lo que responde el Cabildo afirmativamente, y así se acuerda.

Prosigue el Rdmo. Prelado manifestando que, normalizándose poco a poco las consignaciones eclesiásticas, se habrá de pensar algún día en proveer el oficio de organista; para lo cual se ofrece a secundar lo que la Corporación capitular tenga a bien indicarle.

Finalmente, dice que el Sr. Doctoral ha estudiado y recogido en un escrito los arreglos, reformas y mejoras materiales que se habrían de acordar, y dicho señor con la venia de S.E. lee el siguiente:

“Plan de mejoras, arreglos y reformas que se podrían realitzar en la Catedral de Gerona, cuando lo permita la situación econòmica. [Actes Capitulars, vol. 108, 1935-1940, p. 135-144 Domine, dilexi decorem domus tuae]

Después que en el curso de diez meses se han venido realizando en esta Santa Catedral Basílica las obras que imponía el estado lamentable del edificio y mobiliario litúrgico cuando se reintegró al culto divino, parece oportuno proponer un plan general de mejoras que requiere la reparación de lo destruido, el más apto ordenamiento de lo que se ha conservado y la laudable aspiración y anhelo de que la casa de Dios sea al mismo tiempo el domicilio del arte, que es un potente reflejo de la Belleza increada. De este celo dieron brillante ejemplo las pasadas generaciones que con sublime y duradero esfuerzo levantaron nuestra insigne Basílica, y la adornaron con selectas obras artísticas, joyas de inestimable valor, como invitándonos a seguir sus huellas, ahora que una de las mayores devastaciones que conoce la historia nos pone en el tránsito de rehacer lo que antes poseíamos sin Trabajo.

El plan que vamos a esbozar, inspirado en esta alteza de miras y de acuerdo con nuestro criterio practico y ceñido a la realidad, podría, después de bien madurado, acordarse y efectuarse por etapas, a medida que lo permitan las posibilidades económicas o que las circunstancias lo demanden. Comprende las reparaciones y mejoras más importantes que son de desear en el altar mayor y presbiterio, capillas, coro, órgano, púlpitos e iluminación del templo. No hablamos del trono episcopal ni del Sagrario, porque V.E. en la última sesión ordinaria ya se ocupó acertadamente de ellos; ni de la recomposición de vidrieras, y construcción de bancos, tarimas, confesionarios, etc., porque siendo estas cosas de verdadera necesidad, no plantean más problemas que el de índole económica.

Altar mayor y presbiterio.- El retablo de plata presenta en la actualidad el elegante perfil que le dieron los artistas constructores, sin los recargados aditamentos de sabor barroco que le fueron agregados en los siglos xvi y xvii. Acordado el destino de la portezuela de plata con la bella imagen repujada de la Resurrección del Señor, habrán de ocupar de nuevo su antiguo sitio los cuadros del Creador y de Cristo Crucificado. Será preciso labrar en plata el arco que los separe, habiéndose de devolver a sus primitivos lugares los esmaltes y pedrería que adornaban los marcos de los ‘juratorios’ y se echaban de menos en el retablo. Con tales disposiciones los ‘juratorios’ quedarán reducidos a dos pares con marco liso de plata, que bien podrían colocarse entre los doseletes góticos de los Santos titulares, sino quieren conservarse fuera del altar, que sería lo más recomendable.

El Ara máxima, de alabastro, debiera recubrirse de modo que, para los días ordinarios, su superficie fuese plana. Eso se logrará fácilmente cruzando en su parte cóncava y profunda unos listones de madera que puedan sostener una placa lígnea de cinco milímetros de espesor que cubra toda la mesa, dejando el espacio suficiente para colocar una ara móvil. El hecho de sobreponerse al altar consagrado, en las circunstancias que en el nuestro concurren, fue examinado y aceptado por la Sda. Congregación con la fórmula tollerari posse. El sencillo procedimiento que acabamos de sugerir puede disponerse de modo que con suma facilidad se puedan contemplar las filigranas de arte que presenta el marco de la pieza milenaria. Asimismo se quitará sin esfuerzo cuando se quiera celebrar sobre un altar tan notable.

El pilar que sostiene esa insigne Ara es de una sorprendente sencillez. Formando piedras de sillería sin el más insignificante adorno. Ciertamente contrasta hoy la riqueza del Ara con lo modesto de su apoyo. Antiguamente no existía ese contraste, porque el rico antipendio o ‘fronta’ de oro, fundido durante la dominación francesa, presentaría un conjunto digno y armónico. Nuestros actuales palios, aún los mejores, no suplen adecuadamente el efecto de la admirable joya del siglo xi perdida. Por lo que, sin desterrar su uso, que resulta conforme a las rúbricas, el pedestal podría ponerse en condiciones de no necesitar de accesorios. Ello se obtendría recubriéndolo de mármol o alabastro en su parte frontal y laterales, figurando columnitas en las aristas, y adornando la superficie de aquélla de una manera conveniente. Un medallón oval gótico que reprodujera el antiguo sello del Cabildo y los símbolos de los cuatro evangelistas en los ángulos darían  a esta superficie testera un aspecto de pilar votivo, digno, elegante y severo.

El pavimento del altar conviene levantarlo el grueso ordinario  de una tabla, que recubra toda su superficie alrededor de la mesa, y permita la formación de otra grada de madera, tal como estaba antes; lo cual siendo conforme al ceremonial de obispos, ha de dar mayor facilidad y comodidad a los oficiantes.

Coro. Antes del destrozo causado por los rojos a nuestra Catedral había sido común deseo que el coro fuera trasladado al lugar que en el siglo XVI se denominaba ‘coro antiguo’, sito entre las columnas que sostenían los púlpitos y las inmediatas del presbiterio. De tal modo se anhelaba esa traslación, que la viabilidad de su proyecto constituyó el tema preferente de la última Visita pastoral efectuada por el Exmo. Dr. Vila Martínez. Los acontecimientos políticos que fueron sucediéndose a los pocos meses con su durísima realidad no dejaron acometer la reforma. Cuando he aquí que la devastación operada en este templo en treinta meses de continuas profanaciones, nos plantea de nuevo el  problema del coro y nos obliga a darle acertada solución.

Hemos de reconocer, sin embargo, que el derribo del tabicado que encajonaba la sillería coral y obstruía la visualidad de la gran nave, nos ha suministrado elementos de juicio indispensables parta juzgar con acierto en tan importante asunto. De la ponderación serena de tales elementos parece resaltar que ni las traslación antes defendida es tan necesaria como creíamos para la visibilidad de la grandiosa nave, ni está exenta de reparos dignos, algunos de ellos, de seria meditación. Por esto propondremos las dos soluciones que, a nuestro criterio, puede tener el problema del coro, anotando el pro y el contra de cada una para que las presentes consideraciones puedan ser base imparcial de deliberación.

Primera solución. Consiste en dejar el coro actual con la sillería indispensable, en el mismo emplazamiento que ocupa, quedando sus ocupantes al abrigo de las inclemencias del tiempo, sin impedir la visibilidad de la nave, ni la del altar en días de gran concurso. Para hacerla viable y completa sólo precisa, 1º reducir la longitud del coro, que podría ser hasta el paso existente entre las sillas bajas nivelando el pavimento en la parte que quedaría destinada a los fieles. 2º Colocar una varilla de metal desde la silla episcopal al paso que hay entre las sillas altas a uno y otro lado del coro, a cosa de un metro de altura y paralela al respaldo de dichas sillas; varilla sostenida por brazos o espigas de bronce, de forma gótica, a lo largo de la cual corriera una cortina de terciopelo u otro tejido uniforme, pesado y compacto, que resguardara los asientos altos de la vista del público y de las molestias del aire, y se pudiera descorrer dejando expedita la vista del altar en los días de gran concurso de fieles. 3º Dichas espigas o brazos podrían ser construidos y distribuidos de forma que sostuvieran las lámparas del coro con mayor elegancia que las actuales.

Esta solución, adoptada años ha en muchas insignes catedrales del extranjero, es de buen gusto, de fácil realización y poco coste, no impide la visibilidad de la nave, ni la del altar cuando las circunstancias la demanden. Colocando las sillas sobrantes en número conveniente junto a las del coro en ángulo recto con ellas, mirando al presbiterio como están hoy, se podría cerrar cómodamente con una pequeña verja la salida del coro por la vía triunfal, y de un modo parecido las dos entradas laterales, únicas para todos los residentes.

Segunda solución. Consiste en el traslado de la sillería a la línea que va desde las columnas que sostenían los púlpitos hasta las inmediatas del presbiterio, colocando en un lado la silla episcopal y en la otra la del hebdomadario frente a ella. Este plan igualmente sostenible y apto, ofrece problemas como el del cierre del coro y colocación del atril para el canto sin que impida la vista del altar, y el ornato de la parte trascoral de los respaldares, cuya idónea solución es propia de un arquitecto. Tiene la innegable ventaja de dejar la grandiosa nave desembarazada; pero la misma condenaría a nuestro templo a la penosa impresión, mucho más acentuada, de casi perpetua soledad fuera de los contados días de concurrencia. El coste es notablemente superior, aun usando los solos elementos que poseemos.

El órgano. Del antiguo monumental fue destruido el buffet o caja quedando las demás piezas. El sitio en que se emplace no puede ser evidentemente el mismo de antes. Tres lugares brinda nuestra Catedral a tal efecto. El primero, de mayor elegancia y monumentalidad, sería un coro alto que se construyera en la puerta principal con piedra de sillería, en el que se podrían instalar cómodamente el grande órgano para tocarlo o bien desde el mismo sitio, o bien mediante una red eléctrica subterránea desde el coro. El segundo, encima del arco que da acceso al claustro. Presenta la ventaja de tener ya construida la escalera de piedra y el inconveniente  de romper deformemente  la simetría y severidad de líneas de la gran nave. El tercero, una capilla lateral que se escogiera al efecto.

No estando yo capacitado para tratar con acierto del órgano y de los problemas que en su reinstalación deberían resolverse pedí el parecer técnico del señor Civil, quien se sirvió darlo en esta forma:

“La reconstrucción del órgano de la Catedral de Gerona plantea dos problemas; el de su colocación y el de su reajuste o perfeccionamiento.- Las proporciones arquitectónicas de la nave imponen además al instrumento un volumen y una potencia de sonoridad excepcionales, tanto mayores cuanto más distanciado esté del centro de la Catedral o del lugar del culto.

A primera vista surgen dos soluciones para la colocación: 1ª  La de la puerta principal mediante una plataforma, encima del portal, de unos diez metros de anchura por unos cuatro de fondo, teniendo cuenta de colocar los fuelles en alguna de las dependencias del campanario. 2ª, Habilitación de una capilla grande de las laterales, solución que permitiría además utilizar un instrumento de menor importancia, por su posición más céntrica y más próxima al altar mayor. En ambos casos debe haber un espacio libre adecuado, alrededor de la consola, a uso del coro de cantores.

Reajuste o perfeccionamientos. El instrumento que finalizó en julio de 1936 obedeció a la concepción orgánica de la escuela hispana, muy interesante en si, pero algo cerrada a la natural evolución del arte. Cada reparación efectuada sucesivamente trató bien de aportarle los posibles mejoramientos, pero todavía en la actualidad hallábase, en varios aspectos, en un plano de inferioridad manifiesta con relación a las exigencias de la obra tan vulgarizada de un J. S. Bach, de un César Franck o de Widor y de los adelantos mecánicos de Cavaillé, Coll y otros.

Sería muy del caso que al emprender la reconstrucción del órgano se tuviera un especial empeño en ponerlo en consonancia con las normas más generalizadas del órgano contemporáneo, no sin respetar con todo el cariño las características  esenciales que personalizaban al antiguo. a) al desaparecido instrumento quizás sobrábale potencia en lengüetería; b) profusión  quizás excesiva de los juegos llamados ‘llenos’; c) pocos recursos en juegos de ‘fondo’, los cuales además resultaban algo afónicos; d) carencia de juegos solistas sobre la totalidad del teclado; e) lengüetería completamente descubierta, haciendo imposible su control por parte del ejecutante; f) Cópula mecánica de los diversos teclados, que por su extrema dureza e irregularidad hacíase impracticable.

Por tanto convendría: 1º disminuir las proporción de los juegos llamados ‘llenos’; 2º aumentar de otro tanto  el número de registros de ‘fondo’, dándoles mayor sonoridad si es posible; 3º Introducción de algún registro solista suave, sobre la totalidad del teclado como fagote-oboe, trompeta dulce, etc. 4º caja expresiva para los juegos de lengüetería, lo que permitirá la dosificación y progresión de los mismos; 5º aligeración de la cópula de los diversos teclados, por  medio del sistema de transmisión tubular, u otro; 6º pedalier de 30 notas (do-fa).

(Sigue un esbozo de ‘proyecto de registración del nuevo órgano, valiéndose en todo lo posible de los elementos del antiguo’, de 48 registros, después del cual advierte que ‘no cabe disimular que un  gran órgano como el descrito necesitaría un  presupuesto elevadísimo, aun utilizando el mayor número de elementos antiguos’). ‘Otro proyecto inmediatamente factible – continúa- sería el de un  pequeño órgano de coro, de alcance reducido, compuesto tan solo de los únicos elementos que hayan sobrevivido a los pasados desórdenes. Su estudio depende del inventario que se realice. Naturalmente los recursos forzosamente reducidos de este pequeño órgano obstaculizarían cualquier proyecto monumental, tanto en sonoridad como en líneas arquitectónicas’.”

Hasta aquí el informe técnico del Sr Civil. Sólo precisa notar que el órgano así formado nada tendría de pequeño, pues subsisten casi todos los elementos del antiguo.

Las Capillas. Están sin altar, además de la parroquial de la Esperanza, las de San Pablo, Visitación, Santa Magdalena, Merced, Inmaculada y Rosario en la parte izquierda del templo; y las de San Benito, Santo Domingo, San José, San Juan, Santa Anastasia, San Felipe y Santiago y Santa Úrsula, a la derecha. Están, pues, faltas de altar cuatro de las nueve capillas absidales; lo que permite abrir los ventanales simétricos tapiados; con lo que ganaría mucho la elegancia artística del ábside, pues la mayor claridad le devolvería la gracia de su construcción primitiva.

Los altares de San José, de la Inmaculada, de la Merced y del Rosario, es de creer que se irán reconstruyendo, por responder a devoción más viva. El de San Benito, por razón de las tradiciones del Cabildo, no es de creer que substituya el titular. En la capilla de Santo Domingo podría colocarse el Crucifijo para la adoración de los fieles. El hermoso altar de Santa Elena congruamente se trasladaría a la capilla de Santa Magdalena, donde, con el tiempo, pudiera abrirse el ventanal cegado. A San Dalmacio Moner, copatrón de la Ciudad, que tiene aquí sus reliquias con posesión más que centenaria, se le podría erigir altar en la capilla de la Visitación, contigua a la que, tan a precario, ocupa su sagrado Cuerpo, pues no entra en la advocación ni hay sitio apto para su urna-relicario.

Los púlpitos se han conservado. El instalarlos de nuevo depende de la solución que se adopte para el Coro. Hemos de confesar que las columnas a las cuales estaban adheridos han ganado esbeltez  y gracia con su desaparición; por lo que fuera muy conveniente hallarles idóneo emplazamiento separado de ellas.

La iluminación del templo. Las dos grandes lámparas llamadas vulgarmente ‘salamones’, de metal dorado y forma gótica se conservan. Faltando empero los hierros eslabonados que las sostengan desde lo alto de la bóveda. La determinación del lugar de su colocación depende de la solución que se dé al coro; pues en la primera que hemos reseñado su sitio ha de ser el mismo de antes; mientras que en la segunda no procedería dejar a obscuras toda la nave destinada a los fieles iluminando excesivamente lo demás; por lo que convendría emplazarlos , uno en pos de otro, junto a cada una de las primeras llaves de la bóveda mayor, iluminando el coro en las grandes solemnidades con una tercera lámpara de forma parecida y menores dimensiones que se habría de adquirir, emplazándola igualmente en el centro de la bóveda. Cuando se instalen de nuevo dichas lámparas las velas simuladas que en ellas se pongan no han de exceder de 25 a 30 centímetros como máximo.

El altar mayor se podría iluminar con un par de reflectores diestramente colocados en la verja del presbiterio o en las columnas contiguas sin ser vistos desde fuera, los cuales proyectaran su luz uno hacia el retablo y otro hacia el baldaquino.

Para alumbrar lo restante del templo, así como para iluminación ordinaria, independiente del uso litúrgico, hay colocados simétricamente entre las capillas seis brazos de hierro que sostenían lámparas de aceite, donde es dado instalar una luz eléctrica discreta.”

Terminada la lectura su Excia., da las gracias al Sr. Doctoral por su completo trabajo, y dice que de aquélla ha sacado la impresión que, de varias cosas cuya construcción es más urgente, como un Sagrario digno y definitivo, el trono episcopal, confesionarios, bancos, etc. (un señor capitular añade también las campanas), ya se ha venido ocupando el Cabildo. Otras reformas propuestas se podrán ir realizando gradualmente y por etapas a medida que los recursos lo permitan. Pero hay dos cosas de sumo interés, acerca de las cuales habrá de deliberar la Corporación, y son: la solución que haya de tener el coro, y lo que se refiere al órgano el cual es imprescindible para la debida solemnidad del culto catedralicio.

Tocante al coro, su Excelencia estima que la primera solución propuesta en el dictamen es muy apta, menos costosa, más conducente al esplendor del culto, y alejada de la penosa impresión de soledad que da una gran nave apenas ocupada. Varios señores capitulares aducen oportunas consideraciones y el Sr. Estebanell recuerda lo sucedido en la Catedral de Granada, dónde las funciones acostumbradas resultan menos lucidas y devotas que antes del traslado del coro. Pasado el asunto a votación, se acuerda por unanimidad adoptar la primera solución propuesta en el plan leído.

Cuanto al órgano convendrá inventariar los elementos existentes del antiguo pidiendo sobre su utilizabilidad el competente parecer del organero. Para el emplazamiento del órgano que se construya parece que fuera lo más práctico instalarlo en una de las grandes capillas cercanas al coro, conviniendo en que la que reúne mejores condiciones es la que fue de la Inmaculada Concepción. Se hace notar que a principios del siglo xviii se erigió bajo esta advocación el altar situado junto a la puerta principal a mano izquierda que equivocadamente se dio en llamarlo de la Asunción, acaso porque la imagen tiene las manos levantadas; pero que se ve ser indudablemente de la Inmaculada Concepción, que aplasta con su pie la cabeza de la serpiente y así consta en los documentos coetáneos, en el Índice de Pontich, etc. Por tanto si parece bien desvanecer el error sufrido y reivindicar para dicho altar su verdadera advocación, este problema quedaría resuelto; y se acuerda que así se haga en el Decreto de Visita.

Asimismo se acuerda que en una de las capillas donde estaban los altares de la Visitación y de Santa Magdalena, se acomode la urna-relicario que contiene los sagrados restos del Beato Dalmacio Moner, y en la otra el bello altar de Santa Elena, facilitando y fomentando de este modo su devoción.

También se acuerda que los púlpitos se reinstalen en el mismo lugar de antes, construyendo la escalera de acceso, no de piedra, sino de hierro fundido a fin de que ocupe menos espacio e impida menos la visibilidad de los haces que forman las esbeltas y bellas columnas a que están adheridos dichos púlpitos.

Las grandes lámparas de metal llamadas salamones, se colocarán también en el lugar que ya ocupaban, construyendo de nuevo solamente los hierros eslabonados que desde la bóveda los sostienen. Cuando se instale en ellos la luz eléctrica, se tendrá en cuenta que las velas figuradas no excedan la longitud de 25 a 30 centímetros.

Cuanto a las luces para la iluminación ordinaria del templo el señor obrero ya ha encargado un proyecto para instalarlas en los seis brazos de hierro desde antiguo colocados simétricamente entre algunas de las capillas. Los porta lámparas habrán de ser sencillos y de buen gusto.

También se ha gestionado la fundición de una campana de 1600kg que el Sr. Obrero tiene encargada a la casa Barberí, de Olot, empleando metal cedido por el Servicio Nacional de Recuperación.

Finalmente, Su Excia. insiste en que el acordar lo que se haya de hacer en su día no importa prisa alguna para ejecutarlo fuera de sazón. Y señalando el día 15 del corriente, después del coro de la tarde, para la visita personal de los Sres. Capitulares, da por terminado el presente acto y levanta la sesión, acompañándole el Cabildo hasta la puerta de Santa Elena y subiendo los señores Comisionados hasta las dependencias del palacio episcopal.

 

Vº as    José Obispo de Gerona        José Morera, Doctl Srio».

 

Notes

[1] Nadal i Farreras, Joaquim i Domènech i Casadevall, Gemma: Patrimoni I Guerra. Girona, 1936-1940. Girona, Col·lecció Història de Girona, núm. 50. Ajuntament –Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICPRC), 2015.

[2] Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Fons Joan Subias i Galter. Caldria també afegir-hi les 675 fotografies de Joan Subias i Galter que es conserven al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. Carrasco, Maria Antònia i Baldomà, Montserrat: «Informe sobre les fotografies de Joan Subias i Galter a l’Arxiu SPAL». Aquestes són totes en suport paper i estan associades a l’encàrrec de l’IEC per a la «Catalogació de Monuments» i figuren amb la corresponent fitxa. La complementarietat entre els dos fons és indiscutible.

[3] Arxiu Diocesà de Girona (ADG). Carpeta de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona; amb correspondència, factures, esborranys d’actes, etc. Arxiu de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Carpeta de Joan Subias i Galter amb més materials de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona.

[4] Nadal i Farreras, Joaquim: «La revolució de la màquina d’escriure. Notes sobre la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona (1936-1938)», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVII, 2016 (en premsa).

[5] Aquest tema l’havia encetat, subratllant-ne la polarització, Joan Puigbert, que al·ludia a dues menes de civilisme, el «civilisme conservador», (en un altre moment en diu «elitista») de la Lliga Regionalista i el «civilisme populista», de la tradició popular, obrera i republicana. Puigbert Busquets, Joan: «Pedagogia i arquitectura. Un projecte de civisme populista», La tradició Moderna. .Ponències de les segones jornades d’estudi d’arquitectura i urbanisme, Girona, COAC, 1995, p. 79-88.  Reprenent el fil de Puigbert  hem tractat les línies de continuÏtat i acceleració dels dos civilismes en la política educativa i la de rehabilitació del barri vell en el treball Nadal i Farreras, Joaquim: «De ‘Girona la morta’ a la ‘Girona nova’», El Govern de la ciutat (II). De la Guerra del Francès a la fi del franquisme. Girona, Conferències a l’Arxiu Municipal, 2012, p. 119-172.

[6] Nadal i Farreras, Joaquim: «La revolució de la màquina d’escriure…», art. citat, i «El Convent de les Bernardes. Exclaustració i restitució, 1936-1939». Comunicació al V Congrés d’Història de Girona. Monestirs i Convents, Institut d’Estudis Gironins, 12-13 de novembre de 2015. En realitat com expliquem en aquest article, el Martirologi va arribar a Girona el 30 de setembre de 1939 i el 4 d’octubre, la mare abadessa Maria Josefa Tenas va signar, al bisbe, un rebut que acreditava el lliurament del manuscrit a la comunitat. Però després de diversos estira-i-arronsa, el manuscrit va ser adquirit pel bisbat i destinat al Museu. Com expliquem també, la promesa de 200.000 pessetes pel manuscrit va quedar, finalment, en tres pagaments de 30.000 cadascun. ADG. Fons secretaria de cambra i de govern. Fons organismes diocesans. Personal. Comissió Diocesana d’Art. Correspondència 1928-1963, s.f. Dec la informació sobre l’existència d’aquest rebut a l’amabilitat del professor Francesc Miralpeix.

[7] Sobre aquesta qüestió es pot consultar Bosch  i Ballbona, Joan: «Pedro Vilar, Claudio Perret, Gaspar Bruel i el rerecor de la catedral de Barcelona», Locus Amoenus, 5, 2000-2001, p. 149-177. Els intents de moure el cor a la Catedral de Barcelona es van produir els anys 1578, 1629 i 1670, i sobre el primer intent diu Bosch: «Encara que amb accents particulars propis de la litúrgia d’una catedral, aquestes notícies de 1578, revelen també que a la seu de Barcelona, com a tantíssims temples de la catolicitat europea, la situació del cor al centre de la nau resultava inconvenient per a la renovació litúrgica tridentina». Pel tema que ens interessa a nosaltres té més rellevància la polèmica que es va suscitar, l’any 1928,  sobre el trasllat del cor de la Catedral de Barcelona, que també esmenta Bosch quan  esmenta l’article Casades i Gramatxes, Pelegrí: «El Chor de la Catedral de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm.409, 1929.

[8] ADG. Actes capitulars, vol. 107, 1930-1934, p. 24-25.

[9] ADG. Actes capitulars, vol. 108, 1935-1940, p. 43

[10] ADG. Actes capitulars, vol. 108, 1935-1940, document 13.

[11] ADG. Actes capitulars, vol. 108, 1935-1940, p. 45-58. Preparem l’edició completa d’aquest document en un treball sobre «L’Església de Girona de 1930 a 1945. Reforma, revolució i reacció».

[12] De fet la confusió es manté. Mossèn Lambert Font, en el seu llibre sobre la Catedral i el Museu Diocesà concreta que la capella del retaule de Pau Costa és la de «la Puríssima», just al costat de la porta de la façana principal; la situada a prop de l’antic cor és, segons Lambert Font, la capella de «San Esteban y la Inmaculada». Per a d’altres autors la capella del retaule de Costa és la capella de l’Assumpció, mentre que la de la zona intermèdia de la nau és la de la Immaculada. Davant la disparitat reiterada hem optat per esmentar en el text, l’actual senyalització dels altars i capelles.

[13] ADG. Actes capitulars, vol. 109. Sessió del 4 de gener de 1941, p. 3-4.

[14] ADG. Actes capitulars, vol. 109. Document mecanografiat «Expediente para la reconstrucción del órgano para esta Santa Iglesia Catedral Basílica. Gerona, enero de 1941».

[15] ADG. Actes capitulars, vol. 109. Document mecanografiat «Arreglo y cierre del coro». La memòria signada per l’arquitecte Bosch porta data de 2 de juny de 1944.

[16] ADG. Actes capitulars, vol, 109.  Expedient «Arreglo y cierre del Coro». Escrit del bisbe de Girona José Cartañá e Inglés, adreçat al Excmo Sr. Cabildo Catedral de Gerona, signat el 24 de juliol de 1944 i amb segell del bisbe.