Entrevista a la revista Taxi, núm 190 juny – agost 2010 

Joaquim Nadal i Farerras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, ens dóna l’oportunitat de conèixer en aquesta entrevista i, per primera vegada, la seva opinió sobre temes que avui es plantegen en el seccotr, com ara el desplegament i millora de la Llei del taxi, l’aprovació d’un marc regulador de les emissores de taxi, l’intrusisme, la representació en el Consell del taxi… i, especialment, la  significació del transport en autotaxi en totes les polítiques d’impuls i promoció del transport públic.

Quina valoració fa vostè de l’aplicació i el desplegament de la Llei del Taxi?

 La valoració que fem de l’aplicació i desplegament de la Llei del Taxi és, en línies generals, satisfactòria, tot i que restin encara algunes qüestions per resoldre. Pensem que el sector s’hi ha sabut identificar i ha contribuït a cohesionar l’activitat i sobretot ha posat en valor la funció social del taxi.

Creu vostè que és el moment d’impulsar la modificació d’alguns aspectes de la referida Llei?

Crec que la Llei del Taxi configura un escenari i prou flexible que permet adoptar mesures en l’àmbit reglamentari o executiu que donin resposta en cada conjuntura als problemes de la professió. En aquest sentit prefereixo parlar de desplegament o aplicació adaptada a la realitat que en cada moment viu el sector. Pot, però, haver-hi algunes qüestions puntuals que finalment ho requereixin.

Quines millores creu que s’hi podrien incorporar?

Estem treballant per donar resposta normativa a temes que necessiten un marc regulador com l’actuació de les emissores i, en general, els mecanismes d’intermediació del servei. També volem enllestir el Reglament General d’aplicació de la Llei, tot i que la mateixa norma confereix aquesta facultat en primera instància als ens locals.

Quin balanç pot fer del Consell Català del Taxi?

El Consell del Taxi és un instrument eficient en l’articulació de les relacions entre les Administracions, els professionals i les persones usuàries que permet alhora  la participació del sector en la governança de l’activitat. Tant el Ple com les comissions territorials han desplegat una tasca molt important, innovadora pel que té de participativa i de transparent en els mecanismes de presa de decisions.

És partidari de convocar eleccions en el sector per aclarir la representativitat en el Consell del Taxi?

En aquests moments no existeix el nivell d’acord en el sector que, a parer nostre, és del tot imprescindible per a configurar un sistema definitiu de representació basat en una consulta electoral. Hem intentat propiciar una fórmula de consens, aquesta o una altra, però no ha estat possible fins ara. La normativa preveu, però, mecanismes de representació transitoris per donar resposta a aquesta situació.

En quina situació es troba l’establiment de les àrees de prestació conjunta del servei de taxi previstes en la Llei del Taxi?

Hem desplegat una tasca persistent per configurar àrees territorials de prestació conjunta en zones o territoris on enteníem que podien donar solució a problemes de creixement i racionalització de l’oferta i de servei a les persones. Allà on no hem pogut avançar més ha estat on no hem trobat l’indispensable suport dels ens locals o dels professionals.

De tota manera ens reafirmem en què aquesta organització dels serveis és el futur del sector si volem garantir alhora la seva competitivitat i la millora de la seva qualitat.

 El sector espera i reclama un Reglament d’Emissores de Taxi. Quan veurà la llum?

Tenim previst enllestir un esborrany abans de l’estiu. Es tracta d’una qüestió sobre la qual no existia un consens clar pel que fa a l’orientació que ha de tenir aquesta regulació. En qualsevol cas, volem avançar i presentar al sector una proposta, perquè entenem que es tracta fonamentalment de garantir la posició de les persones usuàries del servei davant de practiques o actuacions poc transparents.

En aquests moments en què hi ha nous punts de demanda de taxi (Estació de Sants amb l’AVE, noves perspectives en les línies de rodalies, aeroport, etc.) podria ser viable l’establiment d’un model de bitllet combinat tren-taxi, bus-taxi o incorporar al taxi en un model o sistema de bitllet combinat i integrat?

No ens tanquem a cap proposta que suposi integrar el taxi en el sistema de transport públic i en la col·laboració amb altres mitjans de transport. De fet, el taxi ja forma part de forma dominant de l’estructura del transport públic a determinades realitats territorials com a transport a la demanda.

Altrament, però, en els àmbits urbans i metropolitans també és necessari explorar noves fórmules de coordinació orientades a la satisfacció de la demanda no coberta pel transport col·lectiu en ferrocarril, metro o autobús.

Per què els plans de mobilitat contemplen tan poc les infraestructures necessàries per al taxi, un transport complementari de demanda creixent en el territori i imprescindible per a algunes poblacions?

El taxi necessita facilitats operatives des del punt de vista circulatori, d’espera i estacionament. La millora de capacitat de les infraestructures viàries és una millora per al servei del taxi i a més preveiem també la seva incorporació a l’ús de les plataformes o carrils preferents per al transport públic, amb les actuacions que ja hem projectat i en algun cas iniciat a les principals vies d’accés a ciutat de Barcelona.

Com veu vostè l’evolució i el futur del sector del taxi a Catalunya i les seves perspectives de mercat tenint en compte el canvis i el desenvolupament del Pla d’infraestructures en el territori?

El servei del taxi respon a realitats i demandes prou diferenciades. En els àmbits urbans i metropolitans el taxi ha de seguir contribuint a la mobilitat reforçant el seu potencial de connectivitat i flexibilitat d’adaptació a la demanda i, al mateix temps, posar en valor la seva contribució a la mobilitat i el seu component social.

El nostre model de mobilitat aposta per la intermodalitat i en aquest context és on el taxi té el seu paper.

La competència deslleial per l’ús indegut de les autoritzacions de les VTC és una preocupació constant dels taxistes a l’àrea metropolitana de Barcelona. Què s’ha fet des de la Conselleria per solucionar-la?

Hem actuat i actuem, en compliment dels nostres plans d’inspecció, per garantir l’actuació regular de totes les empreses i professionals que operen en el sector. Pel que fa a les autoritzacions VTC, com també al taxi, les nostres actuacions s’han orientat de forma molt especial al control de les irregularitats en la contractació i prestació del servei en llocs especialment significatius com els aeroports de Catalunya.

De tota manera, voldria dir-li que els comportaments punibles són, a Catalunya, una pràctica del tot minoritària.

Quines altres mesures s’estan adoptant per millorar l’eficiència del transport públic i del transport en autotaxi a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya? Quan podran gaudir els taxistes d’una xarxa de carrils bus-VAO?

La política d’impuls i promoció del transport públic, en el marc del Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC), aprovat pel Govern, es concreta en actuacions a l’àrea de Barcelona, i també a les àrees de Girona, Tarragona i Lleida, i es materialitza en la dotació de noves infraestructures, la creació de nous serveis a la xarxa ferroviària i d’autobús, la integració tarifària i la millora de la informació als usuaris. Pel que fa als carrils bus-VAO en execució i en projecte, preveiem el seu ús per part del servei del taxi, seguint els criteris que ja es fan servir en l’àmbit urbà.

La millora de la velocitat comercial del transport col·lectiu i també del taxi és un element cabdal en la millora de la seva qualitat i competitivitat.