Presentació de l’ Activitat 2007 ATM. Barcelona, ATM, 2008 

Passats deu anys de la creació de l’ATM, aquesta Memòria de 2007 conté molts elements de gran importància i singularitat que assenyalen l’ordre de prioritats del Govern de la Generalitat i de totes les administracons consorciades.

En primer lloc, un repàs del Pla director d’infraestructures (PDI) 2001-2010 del qual es desprèn la urgent necessitat de fer-ne una revisió i actualització ja iniciades. La dada financera clau és que posats a 2007 s’ha superat, de molt en termes absoluts, la quantitat de diners compromesa per a tot el període de vigència del PDI. Més diners i, en canvi, encara no totes les obres. I algunes discutides o modificades. És el cas de la línia 12 del metro, que s’ha acordat substituir pel perllongament d’algunes línies i la construcció d’una nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels. És doncs urgent disposar d’un PDI revisat i adaptat a la nova realitat.

La traducció física de les obres previstes en el PDI s’acredita sobradament en el mapa de seguiment. El mapa és molt espectacular i expressa la dimensió del procés de modernització, canvi i adaptació a l’accessibilitat de tota la xarxa de transport públic de la Regió metropolitana. El fet que aquest enorme volum d’obres sigui encara poc visible planteja un problema que hem de resoldre. Es tracta de fer compatible el procés d’obres i les molèsties corresponents amb la materialització i gaudi successiu de les millores que es van realitzant i acabant. La desviació del trànsit al carrer Balmes i el tall del carrer Rosselló poden ser un paradigma de la distància entre els inconvenients visibles i la millora encara invisible. Ha d’arribar un dia en què el mapa de les obres esdevingui amb força el mapa de les realitzacions, i acrediti una tasca de planificació i obres sense precedents.

En segon terme hem de subratllar la importància dels treballs culminats de redacció del Pla director de mobilitat de la Regió metropolitana. L’ATM, constituïda també en autoritat territorial de la mobilitat, ha elaborat un treball ambiciós i molt consensuat que ha de representar un salt qualitatiu en la valoració integrada dels sistemes de transport i en la millora de les prestacions fins a fer de la mobilitat un dret exercit i gaudit amb plenitud per la ciutadania com a resposta als reptes de la congestió. Som més que mai i ens movem més que mai. Moure’ns de forma col·lectiva i intel·ligents és un repte per a una societat avançada.

El progrés de la integració tarifària ha esdevingut el far que guia el procés d’integració de totes les xarxes de transport de Catalunya. Seguint el model d’èxit de la integració tarifària de l’ATM, Catalunya es planteja assolir la plena integració tarifària de tot el territori el 2012. Mentre, la creació de les ATM de Girona, Tarragona, Lleida i la Catalunya central ha anticipat el procés de la integració tarifària en aquests terrtitoris. Queden lluny els primers intents d’integració i l’horitzó de 2012 ha deixat de ser una utopia i és ja, ara, una realitat plausible.

En quart lloc voldria destacar el procés cada cop més sòlid d’integració entre els municipis de l’ATM i els de la segona corona mertropolitana, integrats en l’AMTU, i cada cop més compromesos amb els mateixos objectius per a una mobilitat intel·ligent que van donar origen a l’ATM.

Finalment, la vigència del contracte-programa per al període 2007-2008 ens marca l’agenda d’un nou contracte programa, que hauria de contenir tots els ingredients per abordar el salt d’escala i de dimensió que farà el sistema amb l’acabament del sistema tramviaire, l’obertura de les línies 3 i 5 del metro en tots els trams en obres i l’inici de la posada en servei de la línia 9 com el punt àlgid d’un ambiciós Pla que el Govern de Catalunya està compromès a culminar al servei de tots els ciutadans que esperen respostes d’eficàcia als reptes nous d’una societat  nova.

L’ATM avança amb pas ferm i una gestió acurada pel complex camí del transport públic i supera les tempestes conjunturals que posen en entredit alguns dels serveis. La superació d’aquest horitzó de crisi per un de clara esperança és la tasca que té l’ATM per davant i que està disposada a desplegar.