Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures per a corregir les retallades pressupostàries en l’àmbit sanitari perquè no repercuteixin en l’índex d’ocupació i en la qualitat del servei

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, quan s’actua en temps de crisi es poden prendre diferents tipus de decisions. Es poden retallar despeses o es poden retallar també serveis. Jo crec que s’han de retallar despeses però no es poden retallar serveis. I a l’hora d’abordar una crisi, es pot fer amb encerts, amb mesures adequades, cometent algun error, com vostè mateix acaba de reconèixer, i fins i tot cometent algun disbarat. I, l’«apagada sanitària», senyor president, és un autèntic disbarat. I com pensa reaccionar i corregir aquest fet, i assegurar que la forma que està prenent, ara, la retallada sanitària, no repercuteixi negativament en l’índex d’ocupació i en l’índex de qualitat de la prestació del servei sanitari a Catalunya.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, ens haurà d’explicar què vol dir això de l’«apagada sanitària». Suposo que ara tindrem ocasió de sentir-ho, perquè «apagada sanitària» vol dir que quan s’apaguen els llums es queda tot fosc. Aleshores, espero que em descrigui, en un país que té tants hospitals, tants centres d’atenció primària, tants metges, tantes infermeres, tants auxiliars en l’àmbit de la salut, tants professionals, espero que ens expliqui ara exactament què vol dir una «apagada sanitària» que, agafant les seves paraules literals vol dir que el sistema sanitari català ha deixat de prestar serveis.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Miri, senyor president: la trista desolació solitària d’alguns hospitals aquest dilluns era una bona mostra del que estic volent dir. I només calia anar-hi, i no pas anar-hi a fer activisme, simplement a anar visitar un malalt, que és el que jo vaig fer. I en algun d’aquests hospitals, on hi havia una reducció sensible de l’activitat, la percepció que es tenia era la de la degradació d’un servei, que és només la punta visible d’un fenomen molt més profund, que és que s’està abandonant tot allò que en el sistema sanitari català significava activitat en altres sectors, valor afegit, recerca, aplicació i tot el que significava en un altre terreny tot el que és un sistema sanitari d’excel·lència que havia prevalgut a Catalunya durant molt i molt de temps.

I en això, senyor president, no calen excuses de mal pagador. Es pot triar perfectament bé què es retalla i d’on, i no fer perillar el sistema sanitari públic de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal: per què insisteixen en donar una imatge del sistema sanitari que no es correspon amb la realitat?

A més a més fent entrar la por al cos a la gent, això és d’una gravíssima irresponsabilitat. Que això ho facin algunes altres formacions polítiques encara ho podria arribar a entendre, perquè estarien instal·lades en la més pura demagògia, però vostès, que han estat governant aquest país, haurien de tenir una mica més de cura en com presenten les coses. I deixi’m dir-li que les presenten francament malament, perquè senyor Nadal, respecti les formes, eh?, si us plau. Deixi’m dir-li-ho així, però, escolti’m, no li ho dic com un retret total, és que em sorprèn que el Partit Socialistes ho presenti d’aquesta manera.

Vostè m’està dient…, és a dir, ara resulta que l’apagada sanitària a Catalunya és que un dia de pont es van reduir alguns serveis i alguna activitat, cosa que és veritat, perquè si s’han de fer estalvis en el sistema sanitari, millor fer-los allà en aquells dies on hi ha molt menys demanda. Vostè sap quantes visites s’anul·len als especialistes en el sistema de salut de Catalunya cada any? Aproximadament un 20 per cent. I en els dies de pont, un 80 per cent. Aleshores dius: «Home, si s’ha d’estalviar, intentem estalviar allà on es causi menys perjudici.» Això és l’única cosa que estem intentant explicar.

I davant d’aquesta situació, senyor Nadal, torno a dir que em sorprèn que vostè parli d’apagada sanitària com si el sistema sanitari català s’hagués fos. I aquest dilluns, sent un dia de pont, que, efectivament es van concentrar una part d’estalvis dels que s’havien de fer en el sistema de salut, aquest dilluns, escolti’m, les urgències es van atendre, els… Escolti’m, si s’apaga el sistema… les urgències es van atendre, els malalts estaven atesos, les visites es van fer, els serveis van funcionar amb normalitat. I, efectivament –i, efectivament–, com que s’ha d’estalviar en aquest sistema, s’intenta estalviar allà on no causa perjudicis perquè la gent, torno a dir-li-ho, en un dia de pont anul·la moltes visites a especialistes en percentatges molt alts, com vostè sap perfectament.

Si voleu veure  el video cliqueu aquí.