Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre el compromís de compliment de les resolucions aprovades pel Parlament

Presidenta
La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, voldria preguntar-li sobre una resolució que va prendre aquest Parlament en el debat d’orientació de política general, resolució que entenc que és molt important i que vull saber, en nom del nostre grup, quina és la voluntat del Govern que vostè presideix per complir-la.

Aquesta resolució va ser votada pel seu grup i és una resolució que va obtenir una amplíssima majoria. I deia: «Instar al Govern a complir amb el conjunt dels acords i resolucions que han estat votats favorablement al Parlament de Catalunya.» En el repàs d’aquests acords hi ha moltes de les solucions i el guió d’una sortida de la crisi. Què pensa fer per complir els acords que s’han votat en aquest Parlament i que són vigents i de moment no s’estan complint?

La presidenta
Per respondre té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat
Bé –gràcies, senyora presidenta–, senyor Nadal, m’hauria de dir exactament quins no s’estan complint, perquè jo després li pugui, doncs, fer una valoració sobre això. En general, el Govern procura complir allò que és complible. A vegades hi ha resolucions d’aquest Parlament, que vostè sap que no s’han complert en el passat. Algú va dir, si no ho recordo malament, que això era molt normal en els parlaments. No era ningú de Convergència i Unió, em sembla que era algú que representava el seu partit, si no recordo malament, i encara el representa. Però, tota manera, aquest Govern intentarà, sempre que sigui possible, i espero que ho sigui, sempre o gairebé sempre, complir aquestes resolucions.

La presidenta
Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras
Miri, senyor Mas: venim d’un estiu pitjor que l’estiu passat, i entrem en un setembre pitjor que el setembre passat. El país –ja ho vam dir en el debat d’orientació política general– està avui pitjor que fa un any. Jo em limito a proposar-li que accepti, per donar la confiança que vostè demanava ahir en els mitjans de comunicació, de repassar conjuntament totes les resolucions que han sigut votades per amplíssima majoria en aquest Parlament de Catalunya, i fixar un compromís compartit per complir-ho.

Perquè el conjunt de resolucions que s’han votat en aquest Parlament parlen de tot allò que forma part de les prioritats d’un Govern per intentar no només contenir el dèficit sinó sortir de la crisi. I parla d’alguna de les qüestions que li han proposat altres dels que li han formulat pregunta, però parla també de finançament, de compliment de l’estatut, de desenvolupament de l’estatut, de polítiques educatives, de polítiques d’ocupació, de polítiques de priorització en la contenció de la despesa, triant i no fent un garbuix discrecional de retallades que porten a la situació de desesperança que estan creant, i, per tant, portarien, si vostè acceptés aquest compromís de treballar conjuntament en un repàs constructiu per generar la confiança que reclama, un full de ruta per saber si sí o si no vostès estan en disposició de complir allò que el Parlament els encomana.

La presidenta
Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat
Bé, jo li he demanat, senyor Nadal, que em digués quines no s’estaven complint, i en dos minuts i mig no me n’ha dit cap –sí, em fa molts gestos però no me’n diu ni una–, aleshores, bé, no li puc replicar sobre allò que s’incompleix. Ara, de tota manera, recollint el sentit positiu, crec, de la seva intervenció –vull entendre-ho així–, doncs jo no tinc cap inconvenient que fem aquesta repassada i veure d’allà on podem treure idees millors, accions millors, etcètera.

Només els demano una cosa: els demano que allò que acordem no signifiqui allò que és impossible. I allò que és impossible en aquest moment és posar més diners a sobre del sistema nostre, perquè en lloc de posar-ne més n’hem de posar una mica menys. Dintre d’aquesta línia, jo entenc que tothom ha de fer sacrificis; ho entenc perfectament.

Miri, jo ahir mateix vaig proposar al Govern, ja els ho anuncio, que els membres del Govern i els alts càrrecs de la Generalitat aquest any no tindran paga extra de Nadal. L’eliminarem, sencera. Ei, es va reduir el sou un 15 per cent un temps enrere, si no recordo malament l’any passat. Aquest any tornarem a actuar en aquest sentit, nosaltres, ens afecta a nosaltres, això no obliga a ningú més, però nosaltres ho farem com a Govern: sense paga extra, sencera, al mes de Nadal. Ara, tinguin en compte que no se’ns poden demanar coses que signifiqui posar menys diners, perquè entre tots hem de tenir l’actitud de veure com gastem una mica millor i una mica menys sense perjudicar directament a la gent.

Si voleu veure el video cliqueu aquí.