Presentació Activitat 2006 ATM. Barcelona, ATM, 2007

L’ATM avança en els seus objectius amb pas ferm i una administració rigorosa i eficient. La   incorporació dels municipis de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà de la segona corona metropolitana, mitjançant el conveni de juliol del 2006, significa un pas més en la direcció  d’integrar el món local i el Govern de la Generalitat en un àmbit de decisió conjunt on el consens i les propostes compartides s’erigeixen en un valor sòlid.

Durant l’any2006, hacontinuat la progressió en el nombre de viatgers, i s’ha assolit la xifra de  910 milions de viatges comptabilitzats; s’ha treballat a la xarxa de tramvies per la banda del Baix Llobregat a fi d’arribar a Sant Feliu de Llobregat i han continuat les obres d’ampliació del Trambesòs, per tal d’ incorporar noves estacions de Sant Adrià al trajecte, pendent de completar-se els trams finals de Badalona; segueix l’execució del Pla Director d’Infraestructures amb un volum d’inversió que ja assoleix la xifra compromesa per a tot el decenni, i ha avançat molt el programa de lliurament de nou material mòbil, tant pel que fa a les flotes d’autobusos com pel  que fa als nous trens contractats, amb l’objecte de millorar les prestacions de la xarxa de metro de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana.

Els serveis de l’ATM han treballat a fons la documentació per tal d’abordar amb èxit la negociació del nou contracte-programa, que hauria de comprendre el període  2007 – 2010, i que hauria de donar resposta al salt qualitatiu més important dels darrers temps en matèria de transport públic, fent bons els arguments cada cop més incontrovertibles sobre la imperiosa necessitat d’un sistema eficient per tal d’atorgar sostenibilitat i eficiència al dret essencial que és la mobilitat.

En realitat, és en aquest camp on s’han produït els canvis més notables durant l’any 2006. El Govern de Catalunya ha avançat en els seus plans d’estendre el model de l’ATM a les àrees urbanes de Tarragona, Lleida i Girona, on ha constituït consorcis equivalents salvant les distàncies i, sobretot, s’ha concretat que en aplicació de la Llei de la Mobilitat totes les ATM esdevinguin  Autoritats Territorials de la Mobilitat.

Així, específicament l’ATM ha esdevingut Autoritat Territorial de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i s’ha encarregat d’elaborar els treballs conduents a la formulació del Pla Director de Mobilitat d’aquesta Regió.

Aquest Pla serà l’eina indispensable per a la gestió d’una mobilitat eficient i sostenible i per entomar el repte de donar resposta a una de les grans qüestions de la modernització de la nostra societat que reclama, amb raó, la superació dels entrebancs i dels obstacles que posen fre a la capacitat de créixer i desenvolupar-se d’un territori que no vol acostumar-se a viure en un context de congestió permanent i de saturació imminent.

De fet, l’aposta decidida pel transport públic i pel predomini del ferrocarril és la condició indispensable per evitar acostumar-nos a viure al caire del caos que es genera cada cop que una incidència posa a prova la capacitat d’un sistema que ara tot just comença a desfer alguns dels nusos principals que el bloquegen.

Assumim aquest repte com un imperatiu moral i polític i com el compromís de Governs locals i de la Generalitat que saben quin és el diagnòstic, quines les solucions, quines les necessitats i quins els compromisos que han d’assumir les diferents administracions per tal d’atendre-les.