Presentació als Comptes anuals i informe de gestió de GISA, 2009. Barcelona, DPTOP-GISA, 2010  

Unes dues-centes quaranta persones gestionen una cartera de 4.444 contractes amb un import total de 9.156 milions d’euros. D’aquesta quantitat, un 92% correspon al cost de les obres, un 5% al cost de l’assistència a les obres, un 2% a projectes i un 1% a estudis i assistència a projectes.

D’aquestes xifres generals se’n pot desprendre la magnitud de l’esforç inversor que fa el Govern de Catalunya i del paper capdavanter que exerceix Gisa en aquesta matèria.

El volum total d’obra en execució és el fruit d’un procés de creixents compromisos inversors amb les fluctuacions pròpies de la conjuntura econòmica i de la mateixa planificació del Govern. Cal afegir, encara, el context de crisi dels ingressos dela Generalitati la corresponent incidència en la capacitat de licitació d’obra nova que l’any2009 hasigut de 1.037 milions d’euros quedant prop de la meitat de les licitacions de l’any anterior.

En canvi, convé subratllar que la capacitat de gestió de l’empresa s’ha mantingut en paràmetres similars i que pel que fa a obra produïda el total s’ha situat en 2.543 milions d’euros, quantitat significativament similar a la de l’any 2008.

El llistat de les obres en curs i de les obres acabades, i la visió de la documentació gràfica que justifica aquest procés ens fa veure de forma molt palpable l’abast de l’obrade governque incideix en tots els camps competencials i que afecta, no només a l’obra civil concentrada en el gran esforç de modernització del parc d’infraestructures, sinó que també es diversifica en el camp de l’edificació amb un parc d’equipaments docents, sanitaris, judicials, de seguretat, de serveis socials d’un nivelli d’una eficàcia reconegudes.

Per a GISA,2009 haestat l’any del trasllat al nou edifici, una obra més gestionada per l’empresa. Els nous edificis de GISA i d’FGC posen de manifest la clara voluntatdel Govern dedotar tot el seu teixit empresarial i administratiu de seus modernes i amb els darrers avenços tecnològics per respondre a les necessitats del col·lectiu de treballadors i treballadores, però, sobretot, per respondre al repte dels encàrrecs formulats pel Govern.

Les dificultats financeres han obligat elGovern aproposar sistemes de gestió i/o de finançament alternatius, fins al punt que s’ha posat tot l’entramat empresarial del Govern a la disposició de l’objectiu de mantenir un alt nivell de compromís inversor sense comprometre els  resultats dels mateixos comptes públics. Els nous encàrrecs de gestió i el recurs a l’endeutament de les empreses dela Generalitatha estat un camí segur per mantenir viva la línia inversora que hem comentat.

Per altra banda, una atenta auscultació de l’evoluciódel mercat del’obra pública i del marc de contractació ha portat GISA a la permanent adaptació dels plecs de clàusules a l’objectiu de mantenir la transparènciadel mercat del’obra pública a Catalunya, assegurant també els objectius de temps i preu que sempre han caracteritzat les prestacions de GISA.

El grau de maduració de projectes que, pels volts de 2003, eren massa aleatoris i fràgils ha portat GISA a uns assoliments molt remarcables que situenja ahores d’ara la producció de túnels de la línia 9 del metro per sobre del 75% de la longitud total  a construir.

L’excel·lència en aquesta obra és el referent i el paradigma per mesurar la progressió constant que ha fet l’empresa i que s’expressa en uns resultats cada cop més evidents, més tangibles i més eficients.