Presentació Memòria de Institut Català del Sòl  2008. Barc elona, DPTOP – Incasòl, 2009*

 La memòria de l’Institut de 2008 recull un moment especialment important de la història de la institució. Per una banda és l’any en què culmina tota la política d’habitatge orientada al compliment dels compromisos del Govern en matèria d’habitatge protegit i de lloguer. La producció de nous habitatges definida pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i les polítiques de rehabilitació de barris i de nuclis, en aquest cas per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques,han donat els seus fruits en termes absoluts i també en termes qualitatius. Les xifres de la memòria així ho acrediten. Com també ho certifiquen pel que fa a la promoció de nous sòls per a activitats econòmiques orientats, ara, a polígons de més dimensió i d’abast supramunicipal al servei d’una política industrial més valenta i més compromesa. Tot plegat ens situa davant d’un full de serveis exemplar, pel que fa al compliment dels objectius i de les directrius marcades pel Govern dela Generalitatde Catalunya. Així mateix i per encàrrec exprés del Govern, l’Institut ha començat el procés de constitució dels diversos Consorcis amb ajuntaments que han de ser l’eina pel desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques, autèntic motor de producció de sòl urbanitzat i equipat per tal de respondre als nous requeriments en matèria de sòl per a habitatge.

Totes aquestes activitats s’han desplegat en un context nou, diferent i de majors dificultats. Els problemes d’accés al crèdit, d’activació dels convenis amb les entitats financeres, i d’aplicació efectiva dels convenis del Ministeri de l’Habitatge per tal d’establir els crèdits hipotecaris de les noves promocions d’habitatge han generat un llast que és imprescindible de superar per tal de donar nova empenta als compromisos que l’Institut té contrets amb el mateix Govern, amb els governs locals i amb el conjunt de la societat.

En definitiva, en un context de crisi financera i immobiliària, l’Institut, que treballa amb recursos propis, amb crèdits hipotecaris i que té com a objectiu principal la construcció d’habitatges i la producció de sòl per a activitats econòmiques, ha hagut d’adaptar les seves polítiques en aquests camps. El repte és molt clar, respondre adequadament a les necessitats de la societat en aquests àmbits i, alhora, aportar elements de reflexió i d’acció per tal de sortir del context de crisi evident.

Hem participat activament en aquesta i d’aquesta reflexió, i som molt conscients que la relació en el mercat entre l’estoc de pisos construïts i les polítiques d’habitatge del Govern han de donar lloc a mesures a curt, mig i llarg termini. A curt per ajudar el sector i respondre a les necessitats més elementals del dret a l’habitatge, i a mig i llarg per assegurar la disponibilitat de sòl a preus raonables -les ARE han de contribuir de forma clara a complir aquesta funció-, que permeti la producció fluïda d’habitatge protegit que la societat necessitarà.

L’anàlisi de les xifres posa en evidència la capacitat de resposta de l’Institut i assenyala en el mapa tot el conjunt d’actuacions que són resposta als reptes esmentats.

*Escrit signat conjuntament amb el conseller Baltasar, copresident de l’Incasòl