Presentació de la  Memòria Institut Català del Sòl 2009. Barcelona, Incasòl, 2010*

La trajectòria de l’Institut aquest any ha estat marcada per la crisi econòmica. La forta davallada de la demanda i de les transaccions immobiliàries també han repercutit en la cartera de l’Incasòl, que ha hagut d’adaptar la seva activitat a aquestes noves circumstàncies.

Així, seguint les pautes marcades pel Govern, s’ha orientat l’activitat al desplegamentdel programa deles àrees residencials estratègiques, a l’aprovació de tots els instruments del seu desplegamenti ala constitució dels consorcis corresponents. Tenim a punt el sòl per a entrar en la fase de producció i respondre, així, a l’objectiu d’evitar que el preu de repercussió freni l’accés a l’habitatge per preus excessius del producte final.

En aquest sentit, la decidida aposta del Govern per promoure i impulsar l’habitatge de lloguer ha assolit resultats remarcables i ha orientat el mercat cap a una nova preferència més realista i més d’acord amb les característiques europeesdel dret al’habitatge.

Per altra banda ha calgut ajustar les polítiques de compra de sòl a les noves circumstàncies financeresi ales restriccions creditícies del moment. Però l’Institut ha reorientat les seves polítiques de sòl, tant per a habitatge com per a activitats econòmiques. De forma especial hem situat les opcions més estratègiques en el mercat per tal de captar inversions i afavorir el desenvolupament de l’activitat econòmica i hem propiciat fórmules alternatives a la compra, com els drets de superfície o els lloguers amb opció de compra com a camí per a facilitar als emprenedors la disponibilitat de sòl sense haver de desembossar els costos de l’adquisició del sòl.

En conjunt, doncs, 2009 i previsiblement també 2010 hauran estat anys de transició i de reforçament de l’estructura de l’Incasòl, pel que fa la reorientació dels objectius i les estratègies.

L’Institut segueix essent el principal banc de sòldel país iamb aquest objectiu orienta les prioritatsdel Govern isatisfà les seves demandes. Caldrà, en el futur, afavorir la transversalitat de les polítiques de sòl i les de promoció de l’activitat industrial i la captació d’inversions de tal manera que no apareguin deslligades les unes de les altres. La fortalesa de l’acció pública depèn, en molt bona mesura, de la racionalitat i eficiència de la seva orientació que ha de ser objecte de tots els ajustos necessaris per a respondre adequadament als reptes del futur.

 *Escrit signat conjuntament amb el conseller Baltasar, copresident de l’Incasòl