Intervenció en el Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre com preveu respondre a les prioritats dels ciutadans de Catalunya per al 2003

Publicada a:  DSPC-P, 110, pàg 38 DSPC-P, 110, pàg 39