Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobret sobre la cimera per a la reactivació econòmica

La presidenta
La següent pregunta és sobre la situació política, i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, pel que hem vist aquesta setmana, aquests quinze dies últims i el que hem vist en aquesta mateixa sessió, tindria motius, molts, per preguntar-li, per exemple, sobre l’episodi de l’impost de successions o motius per preguntar-li sobre la biografia dels seus consellers i conselleres o per preguntar-li sobre els pressupostos i el seu calendari o per preguntar-li també sobre l’abast de les retallades i el caràcter indiscriminat amb què les han plantejades. Podria fins i tot també preguntar-li amb molta contundència sobre l’afer del Palau, del qual s’ha parlat a bastament en aquesta sessió de control, no ho faré. Nosaltres hem demanat que comparegui el secretari del Govern en la Comissió de Justícia, i tinc el convenciment que allò que ha dit vostè reiteradament aquí i fora d’aquí ho complirà: que és que vostè és el principal interessat a arribar fins a les últimes conseqüències i assumir-les. I esperem que ho faci.

En canvi, sí que vull preguntar-li per la cimera de divendres i específicament, en aquest primer torn, perquè em faci la valoració del president de la Generalitat de Catalunya de l’acord estratègic i la seva voluntat de continuar tirant-lo endavant.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta
Per respondre, té la paraula el molt honorable president

President

Gràcies, senyora presidenta. Miri, vàrem dir sempre, jo ho vaig dir abans de les eleccions i, per tant, no vaig enganyar mai ningú, que el nostre Govern seria un govern que tot allò que es considerés que estava ben orientat calia que tingués una continuïtat, que nosaltres no volíem arribar al Govern per arrasar amb tot el que s’havia fet fins aleshores, per canviar qualsevol tipus de criteri, sinó per aprofitar allò que estava ben orientat, i en qualsevol cas, per canviar aquelles coses que a criteri nostre, doncs, no estaven prou en la direcció correcta
L’acord estratègic, vostè recordarà perfectament, perquè vostè estava en el Govern, que es va signar el primer acord l’any 2005 i es va reiterar una altra signatura el 2008; per tant, hi ha coses de l’acord estratègic que evidentment són perfectament aprofitables, n’hi ha d’altres que caldrà entre tots actualitzar-les, perquè és que el 2008…, perdó, el 2009, el 2010 i el 2011 no és la situació econòmica i social que teníem l’any 2005 quan es va idear aquest instrument. I en aquest sentit, aprofitem entre tots allò de bo que té, que segur que hi ha coses bones, i actualitzem entre tots allò que cal actualitzar, amb unes condicions de país radicalment diferents.

La presidenta
Per replicar, té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, presidenta. Miri, ahir mateix vam conèixer l’anunci de l’empresa Alstom que suprimirà quatre-cents llocs de treball i traslladarà part de la fabricació de la seva factoria a Santa Perpètua a França. És un fet greu que se suma a molts dels altres que hem comentat en aquesta mateixa sessió i que hem conegut i que són objecte de preocupació del nostre grup i de tots els altres grups de la cambra.

Crec que en la cimera de divendres és important que el conjunt dels grups i dels agents econòmics i socials siguin capaços de trobar mesures concretes orientades a la reactivació econòmica, a la creació de riquesa, a la generació d’ocupació de qualitat, a la creació de crèdit per als sectors empresarials, a la resposta convincent als sectors socials que han sigut més tocats per la crisi, a respostes específiques per a sectors específics que tenen problemes concrets. I crec que molt probablement, atesa la manca de temps i la insuficiència de la documentació, no n’hi haurà prou amb la sessió de divendres i és més que probable que aquesta cimera hagi de tenir continuïtat si volem tots que tingui l’efecte que ha de tenir de clima de confiança i de seguretat per part de la ciutadania en els seus governants i en el conjunt de les forces polítiques. No en farem prou amb divendres, caldrà anar molt més enllà.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el Molt Honorable president

President
Sí, senyora presidenta. Miri, la nostra actitud jo crec que ha quedat clara i, en qualsevol cas, hi insistiré, no? Nosaltres volem, en aquesta cimera, escoltar tothom, volem escoltar-los a vostès i volem escoltar també els agents econòmics i socials, volem escoltar la veu dels empresaris, volem escoltar la veu dels sindicats i volem escoltar la gent experta de primer nivell del país que cada dia toquen anàlisi econòmica i que ens poden ajudar a tots plegats a anar trobant les sortides que cal. Per tant, jo els convido a tots a tenir una actitud el màxim de positiva. En qualsevol cas, el Govern i el seu president no volen tenir un protagonisme especial, per entendre’ns, no es tracta de posar-se medalles, no es tracta de fer-se una foto; es tracta d’entre tots trobar els camins per lluitar contra allò que és una xacra social importantíssima, que és aquest nivell d’atur que tenim.

Vostè diu: «hi ha algunes empreses que anuncien reduccions de plantilla», és veritat, però la mateixa Alstom, i això també s’ha de dir, en el tema de l’energia eòlica van com una pastilla, van contractant molta gent, i gent de molt alt nivell professional en aquest cas, i és la mateixa empresa…, vaja, és la mateixa empresa, és el mateix grup. I jo mateix cada setmana estic visitant diferents indrets del país per assistir a ampliacions de fàbriques, ampliacions d’instal·lacions productives, no?, que també creen llocs de treball.

Tindrà continuïtat o no aquesta cimera? Jo voldria que sí, però vostès entendran que això depèn molt de si aconseguim entre tots que aquesta cimera tingui el to positiu que el nostre país en aquest moment està esperant.

Si voleu veure el video cliqueu aquí.