Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures del Pla de Govern 2011-2014 per a la preservació dels models sanitari i educatiu

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats… La pregunta següent la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista, i és sobre la situació política.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, ara ja sabem que el pressupost que ens van prometre vostès i el Partit Popular en una moció aquí al Parlament per abans del 30 d’abril no és un pressupost, no ho és ni per aproximació; allò que ens han presentat són algunes idees generals sobre un pressupost que no té a hores d’ara cap –cap–, absolutament cap concreció. I ahir vostè va presentar un pla de govern que tampoc no és un pla de govern. No hi ha un pressupost, no hi ha un pla de govern. Més enllà de les errades puntuals concretes, grotesques, d’aquest Pla de govern, aquest Pla de govern, com li deien els altres intervinents, no té absolutament cap concreció.

Però, així i tot, jo li vull preguntar, senyor president, què diu el Pla de govern d’allò que vam dir i subscriure junts, el seu grup i el nostre, en el debat d’investidura: què diu de preservar el model sanitari català amb garanties del servei públic i què diu de preservar el model educatiu català definit en el Pacte nacional per a l’educació i la Llei d’educació de Catalunya i el model lingüístic de l’escola catalana.

La presidenta

Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, jo li vaig dir una vegada, i no tinc inconvenient a tornar-ho a repetir, no?: vostè crec que es pot portar un pressupost raonablement si no hi ha els ingressos assegurats? Clar, ara diu que no, l’altra vegada va dir que sí…amb el cap, a vegades el llenguatge visual és molt significatiu, sap? No, és que és veritat, no es pot portar.

Ara, jo també li admeto una cosa: jo també li admeto que això, doncs, ha de tenir un final –ha de tenir un final. Deixi’m dir-li que el Govern espanyol ens ha dit que era millor esperar a després del 22 de maig per tenir la concreció d’aquests ingressos.

Com que ho diu un govern del seu color, suposo que vostès en faran un cert cas. Després de les eleccions municipals, perquè ells també ens ho han dit, quan diguin exactament els ingressos que ens corresponen i si ens paguen o no els diners que ens deuen, aleshores aquest Govern portarà a aquest Parlament el nostre pressupost. I espero que vostès hi tindran una actitud de coresponsabilitat, tenint en compte que en la situació en què estem vostès no hi poden girar la cara.

La presidenta

Per repreguntar, té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Es poden anunciar sistemàticament retallades indiscriminades i lineals a tort i a dret sense conèixer el pressupost? Es pot estar fent el que ha estat fent aquest Govern sense conèixer ingressos i despeses?

Es pot fer aquest disbarat d’anuncis sistemàtics que ara sembla situat en el congelador tàctic de les eleccions municipals? Miri, senyor president, no es poden governar ni la crisi ni el país des de la passivitat, la inoperància i el tacticisme.

I vostè ara dirà que aquest Govern ha fet moltes, moltes coses. Algunes de les inversions que vostè anuncia que fan algunes d’aquestes empreses, les faran no pas amb l’ajut del Govern, sinó, en alguns casos, malgrat el Govern –malgrat el Govern. O ja estaven fetes i vostè ara se les apunta.

Per tant, no cal tampoc, no cal que jugui a creure’s la persona que soluciona determinats problemes.

Però encara una altra cosa, fixi’s bé: vostè analitzi el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des que van entrar al Govern, no hi ha ni cinc mesures de govern –ni cinc mesures de govern– que es puguin detectar en l’acció de govern a través del Diari Oficial de la Generalitat. Alguna l’ha esmentat, la de la formació professional, però més enllà d’això el Govern no ha pres absolutament cap decisió.

I, finalment, vostè diu: «Nosaltres respectem el Parlament i complim els compromisos amb el Parlament.» Complir amb el Parlament és eludir les obligacions de compareixença…

La presidenta

Senyor diputat…

Joaquim Nadal i Farreras

…dels consellers i conselleres i posposar-les sistemàticament…

La presidenta

Senyor diputat… Per respondre, té la paraula el molt honorable president.

El president de la Generalitat

Miri, la millor manera de complir amb el Parlament, senyor Nadal, és ajustar-se als temps que vostè té disponibles.

Dit això, vostè ens acusa que estem paralitzats, i al mateix temps ens diu que estem fent un munt de decisions per retallar. Doncs, en què quedem? –en què quedem? Miri, sap per què hem hagut d’aplicar aquestes mesures d’estalvi?, sap per què, senyor Nadal? Miri, perquè coneixíem dues coses. El que no coneixem són els ingressos que tindrem de Madrid, això no; aquest Govern socialista de Madrid no ens diu quins ingressos tindrem. Ara, hi ha dues coses que sí que les sabem, que no és un tema de Madrid, és un tema de vostès, de l’anterior Govern: sabem quin era el dèficit, que era escandalosament alt, i sabem quin era el deute, que era escandalosament alt. Aquestes dues coses, desgraciadament, les sabem. I sap per què estem actuant com estem actuant? Exactament per això: pel dèficit escandalós i pel deu també escandalós. I aquest el vam provocar nosaltres aquests darrers set anys, o el van provocar vostès? Per això estem actuant, senyor nadal, per això hem d’actuar.

I deixi’m fer-li un prec, ja que estem avui aquí, deixi’m fer-li un prec en aquest cas en positiu, eh? La setmana que ve tindrà, senyor Nadal, una ocasió d’or perquè Catalunya tingui els diners que li corresponen i que Madrid pagui els deutes que ha de pagar: votin la moció que hi haurà al Parlament espanyol a favor del Fons de Competitivitat,  votin-la. Els vint-i-cinc diputats del PSC, almenys per una vegada, votin a favor de Catalunya i no al costat del PSOE.

La presidenta

Demano a les diputades i als diputats una mica més de tranquil·litat. Aquest Ple serà molt llarg, i des de la Mesa intentarem que tot vagi correctament, però demano una mica de tranquil·litat.

Si voleu veure el video cliqueu aquí