Pròleg a Nova principatus Cataloniae descripTio, de Vrients. Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006. Edició facsímil

Aquest és un mapa de Catalunya directament vinculat a la Generalitat. Fou encarregat a Joan Baptista Vrients per la Diputació del General i és el primer mapa de Catalunya imprès i exprés. Sobre planxes de coure és un mapa mural en sis fulls, imprès entre 1602 i 1605. Els diputats i oïdors l’havien encomanat i Vrients els hi dedicà amb aquestes paraules: “… Essent just, com ho és, que els rius tornen al lloc d’on han eixit, és a dir, a la mar, com no anava a dedicar-vos aquesta descripció que vaig fer amb la major cura en el mateix principat que, una vegada feta, us vau preocupar que arribés a les meves mans per tal que fos impresa en la meva tipografia”.

Els receptors de la dedicatòria eren el diputat eclesiàstic i president de la Generalitat, Bernat de Cardona i Queralt, abat de Sant Miquel de Cuixà, Hug de Tamarit i de Rifós, senyor de Rodonyà, diputat militar, i Joaquim Setantí, diputat reial, ciutadà honrat de Barcelona. I els oïdors Pau Pla, canonge de la Catedral de Barcelona, Rafel Ruhi i Coll, ciutadà de Barcelona, i Honorat Martí, burgès honrat de Perpinyà.

Montserrat Galera ha documentat i acreditat el recorregut de les successives edicions d’aquest mapa durant 160 anys, i ens posa de manifest que el mateix mapa en format reduït fou inclòs en el Theatrum Orbis Terrarum d’Ortellius, començat a imprimir el 1602.

Precisament el mateix mapa en aquesta versió reduïda, no mural, del Theatrum és la que va fer servir el Comissionat de Propaganda de la Generalitat el 1937 en l’edició de l’obra de Pau Vila: La fesomia geogràfica de Catalunya, dedicada “als herois combatents antifeixistes”. La feliç coincidència entre un encàrrec de la Generalitat a principis del segle XVII i aquesta edició de la Generalitat del 1937, em serveix només per a subratllar el sentit geogràfic d’una política cultural i territorial que busca en tots els contorns del nostre país els elements distintius d’una singular trajectòria.

Aquesta reedició facsímil de l’exemplar mural en sis fulls vol ser una contribució a la història de la cartografia de Catalunya, i una referència al valor i utilitat imprescindibles de les eines de descripció de la realitat, passada i present, per poder-hi intervenir i configurar-ne el futur.