Pròleg al llibre La política de paisatge a Catalunya. Col·lecció “Guia d’integració paisatgística” núm. 4. Barcelona, DPTOP, 2010

La invenció del paisatge en l’imaginari nacional de Catalunya és un fet constatat. L’abundant literatura al voltant del paisatge,els paisatges,de Catalunya,i la seva cronologia té un clar paral·lelisme amb l’evolució dels moviments culturals de la Renaixença i al propi desvetllament del catalanisme.

En aquest sentit podem ben bé dir que hi ha una èpica del paisatge, una poètica del paisatge, una geografia i cartografia del paisatge, una evocació dels paisatges i encara literatura de viatges, literatura científica i, molt singularment, literatura d’excursions.

L’associacionisme excursionista, la descoberta del país, la construcció d’un imaginari nacional atorguen als nostres paisatges una singularitat molt especial. Cims, mites, santuaris, monuments s’encadenen de forma indestriable en un reguitzell de textos que ponderen els valors i les essències d’un paisatge que s’arriba a imaginar gairebé com a immòbil i transcendent.

Els moviments literaris i els moviments polítics, el pensament catalanista, seleccionen, successivament o alternativament, els seus paisatges preferits. La Mediterrània per unes arrels clàssiques, el Pirineu com a bressol de la construcció i la fundació de la nació primer i la reconstrucció nacional després, Montserrat com a paradigma de les arrels cristianes.

No cal potser insistir-hi més. És una evidència clara.

Però sovint s’ha destacat en el pensament, les actituds i en el poble mateix una ànima dual.

Els sublims paisatges fruit de la invenció i de la identificació amb la nació, es corresponen amb la realitat? Hi ha correspondència entre la realitat física i la construcció literària del paisatge?

La resposta a aquestes preguntes comença per constatar que el paisatge també es fa i es desfà com la nació. Que no hi ha res immanent, que la força tel·lúrica de la natura és sistemàticament corregida i intervinguda per la societat.

És la segona constatació. Paisatge i demografia, territori i població són variables de l’equació de l’imaginari col·lectiu i nacional. L’acció de la societat, i dels individus de la societat, en el territori és un factor essencial de conformació o de desfiguració del paisatge. Si bé avui hauríem de dir que pràcticament no hi ha cap paisatge a Catalunya que no sigui fruit de la intervenció de l’home en el territori.

El destil·lat més perfecte del paisatge agrari, la geometria dels conreus i la presència de l’hàbitat rural corresponent ens apareixen com la idealització d’un paisatge bucòlic i amable molt lluny de la duresa de les condicions de vida que secularment ha patit el camp català. Vet aquí, doncs, una qüestió bàsica a considerar a l’hora d’inventariar, catalogar, descriure i formalitzar els nostres paisatges.

Hi ha un imperatiu moral imprescindible en relació amb el paisatge: l’acció sobre el paisatge no pot no considerar totes les implicacions pràctiques concretes, el paisatge i les seves possibles contradiccions. I, per altra banda, la mateixa evolució de la demografia,dels assentaments i de l’activitat econòmica, ha anat perfilant nous paisatges que se superposen a la matriu essencial més terrassana. Els paisatges urbans i industrials esdevenen així una peça bàsica del panorama de conjunt. Tots junts conformen una realitat canviant que en algun moment al nostre cap ha aparegut com una realitat fixa i invariable. Tant que als ulls dels més joves, el cromatisme d’alguns conreus molt recents pot arribar a ser interpretada com una dada essencial del paisatge i és, en canvi, una incrustació recent i conjuntural potser associada a la política agrària de la comissió europea.

És des d’aquest marc, d’aquest context,i amb aquest capteniment que el Govern de Catalunya ha dissenyat l’arquitectura de les seves polítiques de paisatge. La legislació i la normativa, la catalogació i inventariat, els instruments i les realitzacions volen incidir en la voluntat de superar la contradicció, de trencar el dualisme. De fer una aproximació a un paisatge possible que conciliï els valors i les necessitats i que elimini la seva pròpia capacitat d’autodestrucció fent la síntesi engrescadora de tot.

Situar l’estimació del paisatge en el cor i en el cap de tota la ciutadania i garantir que les polítiques de paisatge aporten valor afegit a la nostra societat i a la nostra economia. De la idealització al realisme pel camí d’una nova construcció del paisatge que no fugi d’estudi, des de les vel·leïtats de la invenció retòrica, sinó que ajudi a modelar-lo cada dia en el pensament i en l’acció.