Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre si comparteix la reforma laboral impulsada pel Govern de l’Estat

Publicada a:  DSPC-P, 90, pàg 44