Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre les prioritats dels departaments d’Indústria, Comerç i Turisme i Treball pel que fa a l’establiment de noves indústries i empreses

Publicada a: DSPC-P, 77, pàg 42  i DSPC-P, 77, pàg 43