Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre quina serà la resposta del Govern a la creixent inseguretat ciutadana
Publicada a: DSPC-P, 82, pàg 42