Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la pregunta al Consell Executiu a respondre oralment sobre el reequilibrament territorial i la millora de les vies de comunicació de la comarca de la Terra Alta

Publicada a:  DSPC-P, 8, pàg 63