Intervenció en el Ple. Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació

La presidenta

La següent pregunta és sobre la situació política, i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, la serietat passa per no fer demagògia reiterada, senyor president, només amb mesures d’austeritat no sortirem de la crisi. La reforma de l’estat del benestar no pot consistir en una retallada lineal de prestacions sense un ordre de prioritats adientment ponderat i no ens podem permetre, ni socialment ni econòmicament, no abordar mesures d’impuls de l’activitat econòmica i de creació d’ocupació.

Què ha fet el seu Govern per racionalitzar i prioritzar, i quines mesures ha pres el seu Govern per reactivar l’economia i crear ocupació.

La presidenta

Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, deixi’m somriure quan vostè parlava de demagògia perquè una mica fort que en boca de vostès es parli que els altres fan demagògia, no? Però, bé, dit això doncs, vostè diu que hi ha retallades lineals. Fals, demagògia, pura demagògia. Miri, les retallades no són lineals, abans els he posat un exemple, miri vostè els programes que van adreçats a la lluita contra la pobresa, miri vostè si hi ha hagut disminució o no aquí, i miri vostè en el departament que vostè dirigia fins fa relativament poc temps quin nivell de reducció hi ha hagut. Compari les dues reduccions i veurà si les retallades són lineals o no, i veurà que no ho són i que la prioritat d’aquest Govern és la cohesió social, i que la prioritat d’aquest Govern és atendre les persones que més ho necessiten. Aquesta és la prioritat.

Sobre mesures de reactivació, aquí estic d’acord amb vostè, s’han d’equilibrar els ajustaments pressupostaris, obligats, per altra banda, amb el que són mesures de reactivació. N’hi explicaré tres: u, hem mobilitzat més crèdit a través de l’Institut Català de Finances del que vostès mobilitzaven en èpoques en què l’economia estava fins i tot una mica millor i el pressupost, òbviament, es gastava molt més; dos, tot el programa de lleis d’agilització de l’administració i de desburocratització, que és el que ajuda que molts projectes vagin endavant; tres, reforma a fons de la formació professional.

La presidenta

Per repregunta té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies. Senyor president, res del que jo he dit no ho dic jo, són cites literals del document del Cercle d’Economia, És l’hora de la política, i del document de pressupostos del mes de maig de 2011, que va presentar el nostre grup i que deia que hi havia una altra manera de fer les coses, i les retallades són lineals, discrecionals i arbitràries en les prestacions, ja ho sabem que en les inversions són molt superiors, només faltaria a l’hora de triar tal com estan les coses, però el que li està demanant tothom, senyor president, és que fixi un full de ruta, que lideri un procés, que expliqui les coses i que ordeni les prioritats pel que fa a la contenció, pel que fa a l’austeritat i perquè no sembli un garbuix, un campi qui pugui, un anunci reiterat, un dia sí i un altre també, de males notícies que es van encadenant i que crispen la població fins al límit de la crispació i la fractura social.

Senyor president, allò que realment estem esperant no és avui sí, demà també, un anunci d’una retallada, on som i on ens porta.

I, per cert, parlant del que parlàvem fa una estona, deixin de parlar de rocs a les motxilles, senyor president; deixin de parlar de rocs. La pedra principal, les dues piràmides que hi ha en el pressupost de Catalunya són dues obres que van començar governs de Convergència i Unió, la línia 9 del metro i el canal Segarra-Garrigues, mal projectades i mal finançades.

La presidenta

Té la paraula per respondre el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, quan vostè ha fet referència al document del Cercle d’Economia jo en el meu interior pensava: «Què fa un socialista agafant la Bíblia, agafant la bíblia del Cercle d’Economia, que sembla que sigui la bíblia en la qual vostès s’han d’inspirar, no sé si fins ara o a partir d’ara.»

Però, bé, dit això, vostè demanava sobre el full de ruta. I sobre full de ruta deixi’m dir-li el següent: quins són els departaments que menys reducció han tingut del seu pressupost, molt menys que molts d’altres? Salut, Ensenyament, Benestar Social i Família, Interior. Per tant, escolti, no ho sembla perquè són departaments sensibles, però aquests són els departaments que han tingut percentualment la disminució més petita, però més petita des de molt llarg, a més a més. I si vostè em demana mesures per estimular l’economia, entendrà que el càstig sobre els departaments que poden ajudar l’economia productiva tampoc pot durar sempre. Però fins ara, que és el que es pot jutjar –fins ara–, aquest Govern el que ha fet és prioritzar, dintre d’un pressupost d’austeritat obligat, Salut, Ensenyament, Benestar Social i Família i Interior, que vol dir seguretat.

Si voleu veure el video cliqueu aquí.