Intervenció a la Diputació Permanent. Sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient, del conseller de Sanitat i del delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre davant la Diputació Permanent perquè informin sobre la contaminació per mercuri de les aigües del riu Ebre i de les actuacions del Govern davant aquest fet

Publicada a: DSPC-D, 5, pàg 3