Presentació de la Memòria Institut Català del Sòl 2005. Barcelona, DPTOP-Incasòl, 2006

 L’Institut Català del Sòl és l’organisme governamental que, a través dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge promou les actuacions necessàries per assegurar l’impuls territorial de l’activitat econòmica i productiva i per garantir el dret de l’habitatge i una oferta bàsica de habitatge protegit, de venda o lloguer, que atengui els segments de la demanda que no poden abordar les condicions del mercat.

L’Institut intervé activament en el mercat del sòl i ho fa amb un  programa de sòl de quatre anys que es troba en una fase avançada.

L’execució del programa 2005-2008 correspon a l’Institut Català del Sòl  que compra, produeix i promou les diverses actuacions.

En el sòl per a habitatges, el Govern desenvolupa 113 actuacions estratègiques o de reequilibri territorial amb una capacitat per a 120.000 habitatges nous, dels quals 60.000 seran de protecció oficial, en un conjunt de 24.000.000 de m2.

En el sòl industrial, 85 actuacions estratègiques o de reequilibri territorial amb capacitat per generar prop de 200.000 llocs de treball i 36.000.000 de m2.

El Govern de Catalunya actua d’acord amb les prioritats del territori, ho fa d’acord amb els objectius dels plans territorials, de les Directrius nacionals de mobilitat i en els termes d’accessibilitat que preveu el Pla d’Infraestructures del Transport.

Creixement garantit, generació d’ocupació, equilibri i equitat territorials, cohesió social i coherència del model en relació amb la implantació en el territori són elements principals d’una voluntat d’intervenció i dinamització que atorgui confiança en el futur i prosperitat individual i col·lectiva.

Confiança i seguretat d’una banda, respecte i impuls als valors socials i territorials del paisatge i del patrimoni de l’altra, com a receptes essencials per avançar d’ara endavant amb ambició i satisfacció col·lectives i comunitàries.

El Govern de Catalunya produeix sòl industrial per tal de respondre a les necessitats de l’economia productiva, i produeix sòl residencial per garantir a tots els ciutadans el dret a l’habitatge. Són polítiques per a les persones, són polítiques per concertar amb els governs locals, són polítiques per garantir un creixement adequat i durable.

 

Del sòl a l’habitatge

La producció de sòl per a habitatge dóna peu a l’actuació del mateix  Institut en la construcció d’habitatges i a la formalització de convenis amb els ajuntaments per avançar plegats en els objectiu de caràcter programàtic establerts en el programa de Govern. L’impuls d’habitatge nou de lloguer o venda de protecció oficial i els acords subscrits amb molts ajuntaments trenquen les inèrcies del passat i embarquen l’Institut a liderar el procés per capgirar una situació anòmala del mercat esbiaixada i poc propensa a comprometre, fins al 2003, el Govern de la Generalitat en les polítiques d’habitatge de lloguer i de venda de promoció pública i de protecció oficial.

Renovació urbana, rehabilitació i restauració de monuments

L’Institut ha fet, en el camp de la renovació urbana i la rehabilitació, un esforç addicional per tal de recuperar un paper preponderant en l’articulació de polítiques de complementarietat entre la rehabilitació d’habitatges, la renovació urbana i la restauració del patrimoni cultural que ara ha rebut un nou impuls per al període 2005-2008 amb el conveni subscrit entre els departaments de PTOP i de Cultura.

Comptat i debatut, l’Institut ha promogut actuacions estratègiques i d’equilibri territorial amb impacte en el model de desenvolupament i amb voluntat de contribuir a la coherència dels models territorials i de creixement. El 2005 haurà estat l’any que defineix clarament un nou horitzó per a l’Institut, ara a disposició d’unes polítiques públiques ben definides i arbitrades per als sistemes urbans que defineixen millor cada dia els plans territorials. La superació de la fragmentació i l’esmicolament, que podia arribar a constituir un antimodel, dóna així cos a un model nou que omple de sentit per al segle XXI l’Institut, i el crida a un comès actiu a favor del territori, del paisatge, de la cohesió social i del rellançament de l’activitat econòmica des de la durabilitat. L’activitat de l’Institut és penyora del compliment dels compromisos del Govern en aquests camps.